Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

LỚP PHẨM MÀU DỐI TRÁ KHÔNG THỂ XÓA NHÒA HIỆN THỰC VIẾT BẰNG MÁU

Luận điệu "Cách mạng Tháng Tám là cuộc đảo chính của cộng sản Việt Nam" chỉ là sự “nhai lại” những lời gian trá cũ rích từ 74 năm trước, khi Cách mạng Tháng Tám mới thành công của các thế lực thù địch lúc bấy giờ. Theo Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam xuất bản năm 1995: “Đảo chính là thủ đoạn tranh giành quyền lực thống trị bằng sử dụng áp lực quân sự hoặc các áp lực khác trái với thể chế pháp luật hiện hành, lật đổ chính quyền đương nhiệm một cách bất thường và thiết lập chính quyền nhà nước khác trong khuôn khổ chế độ xã hội cũ”. Việc coi Cách mạng Tháng Tám là “cuộc đảo chính” hòng xuyên tạc trắng trợn bản chất của một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong Nghị quyết tại Hội nghị cán bộ Bắc Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương, ngày 10 và 11-9-1945, Đảng ta khẳng định: Nhật đầu hàng, điều kiện khách quan và chủ quan đầy đủ cho một cuộc cách mạng chín muồi (nền móng của phát xít hoàn toàn tan rã, đại đa số quần chúng đã nghiêng về cách mạng, đội tiền phong cương quyết và hy sinh).
Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi là do kết quả của bao cuộc đấu tranh trong nhiều thập niên đổ máu, chứ không phải một cuộc đảo chính đơn giản. Những luận điệu xuyên tạc trên như lớp phẩm màu dối trá không thể xóa nhòa được lịch sử đấu tranh khốc liệt đã được cả dân tộc Việt Nam viết nên bằng máu.
Về luận điệu không cần chiến tranh, có thể dùng biện pháp khéo léo tránh chiến tranh mà vẫn giữ được độc lập, phát triển thì chính các nhà nghiên cứu nước ngoài cũng nhiều lần bác bỏ. Nhà sử học Pháp Philip Deville đã nhận định: “Trong khi máy bay, xe tăng và binh lính Pháp ùn ùn kéo đến Việt Nam để chuẩn bị xâm lược thì chỉ có một dân tộc cam chịu để mình bị cắt cổ, chỉ có một dân tộc ươn hèn, thực sự phản bội dân tộc mình mới không chuẩn bị gì, không hành động gì để chống lại”.
Hiện thực và bài học lịch sử chứng minh, không thể giành độc lập bằng cách ngồi chờ giặc rủ lòng thương. Trong điều kiện dân tộc Việt Nam bị đọa đày, đau khổ dưới ách áp bức thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi, từ lập trường Cần Vương đến xu hướng tư sản, tiểu tư sản, qua khảo nghiệm của lịch sử đều lần lượt thất bại. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bằng cương lĩnh, đường lối đúng đắn, phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế lúc bấy giờ, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới.  Sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có đánh giá hết sức khách quan: “Suốt trong 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, nhân dân ta từ Nam đến Bắc đã nhiều lần nổi dậy chống giặc ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan hèn mạt, câu kết với địch, phản nước hại dân, cho nên các cuộc khởi nghĩa đều thất bại. Cách mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu tranh và giành thắng lợi. Nhờ vậy mà ta có Đảng tiên phong, có Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do, làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi”.

2 nhận xét:

  1. Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và các thế lực thù địch nhất định sẽ bị lột trần và thất bại

    Trả lờiXóa