Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG NÂNG CAO SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có vai trò rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hiệu quả hoạt động quan trọng này.
Khi bàn về vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội, V.I. Lê-nin đã khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em, là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được những khó khăn chưa từng thấy”. Đồng thời, Người cũng khẳng định sức mạnh và hiệu lực to lớn của công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần: “Ở đâu mà công tác chính trị trong quân đội, công tác của các chính ủy làm được chu đáo nhất thì ở đấy không hề có tình trạng lỏng lẻo trong quân đội, quân đội giữ được trật tự tốt hơn và tinh thần của họ cũng cao hơn. Ở đấy thu được nhiều thắng lợi hơn”2. Điều này đã được khẳng định trong cuộc chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta. Trong các cuộc kháng chiến, mặc dù vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất của ta hạn chế so với đối phương, nhưng nhờ có sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn, nên đã vượt qua gian khổ, hy sinh, cùng với nhân dân cả nước quyết chiến, quyết thắng trước giặc ngoại xâm.
Ngay từ ngày thành lập Quân đội đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức của bộ đội; qua đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ mà hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả. Hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội luôn được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Nội dung hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Cương lĩnh, Điều lệ, nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Quân đội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc để tiến hành với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Ở từng cấp đều có chương trình, kế hoạch hoạt động và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, bảo đảm bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.
Thực tiễn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng động viên bộ đội, nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng. Đặc biệt, trước những khó khăn trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa to lớn của chiến dịch, nhất là quán triệt và thực hiện tốt việc thay đổi tư tưởng chỉ đạo từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”; nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, hy sinh, quyết chiến, quyết thắng.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước những khó khăn, gian khổ khốc liệt trên cả chiến trường lớn miền Nam và hậu phương lớn miền Bắc, đòi hỏi phải xây dựng cho Quân đội ý chí, niềm tin, sức mạnh tinh thần to lớn, quyết tâm sắt đá đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, công tác đảng, công tác chính trị đã có sự phát triển cả về nội dung, hình thức, phương pháp và lực lượng tiến hành, góp phần phát huy cao độ sức mạnh chính trị - tinh thần của quân và dân cả hai miền Nam - Bắc. Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tìm Mỹ mà diệt, gặp Mỹ là đánh”, “nắm thắt lưng địch mà đánh”,… quân, dân cả nước, lập nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần quan trọng vào việc làm cho toàn quân nêu cao ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác đảng, công tác chính trị đã có sự phát triển toàn diện cả về lý luận, thực tiễn và phương tiện bảo đảm, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng nâng lên. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân đội thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác” và “đội quân lao động sản xuất”. Toàn quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Quân ủy Trung ương và của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ cách mạng, bản chất, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, truyền thống dân tộc, Quân đội, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đạo đức cách mạng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về đối tượng, đối tác, v.v. Đặc biệt, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận luôn được coi trọng, tập trung vào phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhận thức lệch lạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần chăm lo bồi dưỡng, phát triển phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức trân trọng, giữ gìn và không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn quân đã và đang đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trở thành bản chất, lối sống của mỗi quân nhân. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đều tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, trong công tác, lao động sản xuất, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai đã có nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm vì Tổ quốc, vì nhân dân, làm đẹp thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Cùng với đó, công tác đảng, công tác chính trị đã góp phần xây dựng, củng cố hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội, nhất là tổ chức đảng ở cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Quân đội luôn gương mẫu, triển khai chặt chẽ việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục nghiêm túc. Công tác cán bộ đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền; không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, làm nòng cốt phát huy sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Các mặt công tác: Bảo vệ an ninh, chính sách, quần chúng được thực hiện tốt.
Có thể khẳng định, công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phù hợp với đối tượng và điều kiện hoạt động. Qua đó, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp; xu hướng liên kết, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đã và đang đặt ra cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam những cơ hội phát triển, song cũng còn khó khăn, thách thức mới. Sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống gia tăng. Trong nước, sự phát triển ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ; niềm tin vào Đảng, chế độ được tăng cường; ý thức, trách nhiệm chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí,… đã tác động nhất định đến sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp quân đội,... đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

2 nhận xét:

  1. Nội dung bài viết rất hay, cần được nhân rộng

    Trả lờiXóa
  2. Sự phát triển ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ

    Trả lờiXóa