Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

CẦN XÂY DỰNG LÒNG TIN CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC VÀ CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay, để tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, huy động được nguồn lực bên ngoài vào xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, trong đó có tiềm lực đối ngoại, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần tập trung xây dựng lòng tin chiến lược với các nước. Bởi, chỉ có những quốc gia có lòng tin chiến lược, có sự tin cậy cao về chính trị mới hợp tác sâu về quốc phòng và cũng chính sự tin cậy này sẽ mở ra điều kiện để hợp tác trên các lĩnh vực khác. Để làm được điều đó, chúng ta cần đổi mới tư duy đối ngoại theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, trong đó phải thấy được khái niệm lợi ích quốc gia, dân tộc đã có sự mở rộng và phát triển. Lợi ích quốc gia của Việt Nam, ngoài ba vấn đề cốt lõi là chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị và nhân dân, còn có lợi ích gắn với lợi ích của từng nước đối tác. Tức là, chúng ta phải tạo ra thế và lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc cả trong và ngoài nước, không vì lợi ích của Việt Nam mà bỏ qua lợi ích, mục đích chung của các nước đối tác trong khu vực và thế giới. Theo đó, chúng ta phải quán triệt, cụ thể hóa một cách sáng tạo trong định hướng, tổ chức các hoạt động trên cả ba kênh đối ngoại chung và kênh đối ngoại quốc phòng; tăng cường tuyên truyền, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của Việt Nam trong quan hệ quốc tế, tiếp tục khẳng định Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Đồng thời, chứng minh bằng những hoạt động thực tiễn của Việt Nam, như: tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các diễn đàn quốc phòng, an ninh, chính trị khu vực, thế giới… nhằm nâng cao vị thế toàn diện của đất nước, tạo môi trường, hỗ trợ cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng tiềm lực đối ngoại nói riêng

2 nhận xét: