Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

XÂY DỰNG TIỀM LỰC ĐỐI NGOẠI CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN CẦN PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU, HOẠCH ĐỊNH CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI QUỐC PHÒNG

Trước hết, các cơ quan đối ngoại, quan hệ quốc tế cấp chiến lược cần quán triệt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, tập trung nâng cao khả năng dự báo các tình huống chiến lược về quốc phòng, an ninh. Chủ động nghiên cứu những định hướng chiến lược của các nước, bám sát thực tiễn, phát hiện động thái, chuyển biến mới về an ninh, chính trị, quốc phòng khu vực, thế giới, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, điều chỉnh các quyết tâm, kế hoạch, phương án xử lý, đối sách đấu tranh quốc phòng. Trên cơ sở đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng, xây dựng chiến lược đối ngoại, ngoại giao quốc gia phù hợp, hiệu quả, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài; mở rộng phạm vi, nội dung, hình thức, đối tượng, chủ thể quan hệ đối ngoại, tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng cả song phương và đa phương. Cùng với đó, lực lượng làm công tác đối ngoại quốc phòng cần tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đối ngoại quốc phòng và xây dựng tiềm lực đối ngoại của nền quốc phòng toàn dân với đầy đủ các nội dung (khái niệm, vị trí, vai trò, biểu hiện của tiềm lực và nội dung, biện pháp xây dựng tiềm lực), làm cơ sở triển khai thực hiện thống nhất trong thực tiễn. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại quốc phòng với ba kênh đối ngoại chung, đối ngoại Bộ Công an và đối ngoại các địa phương, xây dựng mặt trận đối ngoại vững chắc, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

1 nhận xét: