Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

THỰC CHẤT CỦA LUẬN ĐIỆU "QUÂN ĐỘI CỦA QUỐC GIA"

Các thế lực thù địch công khai rao giảng cái gọi là “quân đội của quốc gia”, “quân đội mang tính dân tộc” bằng lối triết tự theo cách ngụy biện rằng, tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam đã xác lập danh tính quân đội là của quốc gia Việt Nam. Thực chất của quan điểm này là phủ định nguyên lý và làm “lu mờ” bản chất giai cấp của quân đội, xóa bỏ bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta.
Điều đó, hoàn toàn trái ngược với lịch sử hình thành, phát triển của quân đội trên thế giới và ở Việt Nam. Bởi lẽ, quân đội là một hiện tượng lịch sử, ra đời trong những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người, khi mà xã hội loài người xuất hiện chế độ tư hữu và phân chia thành giai cấp. Nó sẽ mất đi khi chế độ chiếm hữu tư nhân, sự đối kháng về giai cấp và sự tồn tại của nhà nước không còn. Quân đội là công cụ bạo lực của một giai cấp nhằm phục vụ mục tiêu chính trị của giai cấp đó. Vì thế, quân đội luôn mang bản chất giai cấp của giai cấp tổ chức và lãnh đạo nó, không có quân đội “phi giai cấp”.
Ở Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo, mang bản chất giai cấp của Đảng - bản chất giai cấp công nhân. Bản chất giai cấp của quân đội ta được xác lập ngay từ khi Đảng tổ chức ra quân đội và định hình, phát triển, phát huy trong suốt quá trình Đảng lãnh đạo quân đội, thể hiện ở việc xác lập hệ tư tưởng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội. Hệ tư tưởng của quân đội ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo quân đội, Đảng ra sức truyền bá hệ tư tưởng, xây dựng mục tiêu lý tưởng chiến đấu cho quân đội, nhờ đó mà quân đội ta trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; luôn luôn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và tính dân tộc. Bản chất giai cấp công nhân quy định tính tiên tiến, cách mạng của quân đội, xác lập mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội và là cội nguồn để quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Nhờ mang bản chất giai cấp công nhân mà tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội ta được xây dựng, phát triển đúng hướng, được phát huy trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và là một nguồn lực tạo nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của quân đội ta trong chiến tranh giải phóng cũng như trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

2 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa
  2. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa