Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


              Những năm qua, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhận thức rõ trong thời đại ngày nay, việc hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan, do đó Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để ngày càng phát triển, mở rộng các mối quan hệ quốc tế. Cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, việc hội nhập kinh tế của Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Đó là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng hòng thúc đẩy âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận chủ trương đẩy mạnh hội nhập và những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong quá trình này. Do đó, cần hết sức cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của các thế thực thù địch, muốn thông qua hội nhập và bằng hội nhập để làm chệch hướng con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

2 nhận xét:

  1. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa