Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI TA

Lịch sử cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua đã minh chứng, chiến đấu vì nhân dân, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc là lý do tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lý tưởng và phương châm hành xử của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là công cụ, là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, của Nhà nước mà còn là của nhân dân, của dân tộc, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của dân tộc, của giai cấp và của nhân dân Việt Nam; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích và cuộc sống an bình của nhân dân. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, dù công tác ở đâu, đi đến đâu, làm những nhiệm vụ gì, trong điều kiện chiến tranh hay trong lao động hòa bình, ở đất liền hay trên biển đảo, mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội đều ra sức bảo vệ, giúp đỡ nhân dân. Tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó là biểu hiện sự thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với đất nước, dân tộc trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung thành với Đảng, hiếu với dân là những nội dung phẩm chất cơ bản, cốt lõi gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Ðảng, trong từng suy nghĩ, việc làm cụ thể vì nước, vì dân, vì lợi ích quốc gia dân tộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Trung thành với Đảng đã bao hàm cả nội dung hiếu với dân, với lợi ích quốc gia dân tộc và được phản ánh trong hiếu với dân; trung với nước, hiếu với dân cũng bao hàm cả nội dung trung với Đảng và được thể hiện sâu sắc trong trung với Đảng. Mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với dân, với nước nằm trong bản chất và là sức mạnh, thuộc tính của Quân đội nhân dân Việt Nam, không thể tách rời.
Tóm lại, từ những luận điệu trên, chúng ta thấy rõ tính chất phi lý, phản khoa học của các thế lực thù địch, khi cho rằng, “quân đội là chỉ của dân tộc”, chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân và đất nước” một cách chung chung, không cần sự lãnh đạo của một đảng chính trị nào, không cần trung thành với Đảng. Thử hỏi, nếu nói rằng quân đội là chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia dân tộc”, không cần trung thành, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị nào, đảng phái nào, thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? hay là “không có bản chất”, “không có chính trị”! Đây là một kiểu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ đưa ra các quan điểm trên cũng thừa hiểu quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai, trung thành với ai.
Đây là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, với dân tộc và nhân dân, nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chống phá cách mạng Việt Nam. Luận điệu xuyên tạc đó không đánh lừa được ai và nhất định sẽ bị vạch trần./.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa