Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung công kích trực tiếp vào sự trung thành của quân đội đối với Đảng. Chúng cho rằng quan điểm quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; rằng, quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”!
Thoảng qua, những quan điểm trên tưởng như là vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm. Những luận điệu xuyên tạc trên dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm của chúng là phù hợp, là hợp lý, cần phải xem xét, nghiên cứu, để học tập và thực hiện!
Thực chất những luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta của các thế lực thù địch là thủ đoạn lừa bịp, phản động về chính trị, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Chúng không những xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta, mà còn nhằm tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong phẩm chất trung thành của quân đội ta phản ánh các mối quan hệ của quân đội với Đảng, dân tộc và nhân dân. Chúng ta thấy rõ tính chất phi lý, phản khoa học của luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta của các thế lực thù địch. Làm sao mà có thể cho rằng, “quân đội chỉ là của dân tộc”, chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân và đất nước” một cách chung chung, không cần sự lãnh đạo của một đảng chính trị nào, không cần trung thành với Đảng. Quân đội là của dân tộc, của nhân dân, nhưng quân đội “của dân tộc”, “của nhân dân” ấy là do ai lập nên, do ai tổ chức, rõ ràng là phải có một lực lượng chính trị nhất định.
Thử hỏi, nếu nói rằng quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia dân tộc”, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị nào, đảng phái nào, thì quân đội ấy mang bản chất nào, mang bản chất của ai? hay là “không có bản chất”, “không có chính trị”! Đây là một kiểu nhằm để đánh lừa người khác, chứ bản thân những kẻ đưa ra các quan điểm trên cũng thừa hiểu quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục vụ cho ai, trung thành ai.
Đúng là nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhưng chỉ có quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như Quân đội nhân dân Việt Nam mới có thể thực sự làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân theo đúng nghĩa của nó; và gắn bó chặt chẽ sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ, Tổ quốc và nhân dân trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời.
Tóm lại, Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc từ bỏ sự trung thành với Đảng; tách vấn đề trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc là không đúng với bản chất chính trị – xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như thực tiễn mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, với dân tộc và nhân dân, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động này của các thế lực thù địch./.

2 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị.

    Trả lờiXóa
  2. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa