Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

CẢNH GIÁC VỚI CHỦ NGHĨA DÂN TÚY

Có thể thấy, chưa bao giờ cụm từ “chủ nghĩa dân túy” được nhắc nhiều như hiện nay. Vậy chủ nghĩa dân túy là gì? Tại sao cần nhận diện và đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay?
Có nhiều cách hiểu khác nhau, song về thực chất có thể hiểu chủ nghĩa dân túy đó là một trào lưu tư tưởng, đường lối chính trị mang tính chất mị dân đánh vào tâm lý đám đông, kêu gọi, lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân, tổ chức phong trào nhằm phục vụ mục đích chính trị của cá nhân và tổ chức.
Có thể nhận diện chủ nghĩa dân túy trên một số dấu hiệu cơ bản như: là một trào lưu tư tưởng theo đuổi những chính sách được dân chúng ủng hộ trong một giai đoạn tức thời; lấy danh nghĩa vì “nhân dân” làm căn bản cho tính chính danh của chế độ; là một đường hướng chính trị sùng bái phong thái nhà lãnh đạo.
Dân túy là chính sách của kẻ cơ hội tìm cách để giành được lòng tin của quần chúng và dư luận bằng những lời hứa êm tai nhưng trống rỗng, mang nặng cảm xúc nhất thời, thiếu trách nhiệm đối với tương lai chính trị của đất nước. Thời điểm để chủ nghĩa dân túy bùng lên thường là những lúc người dân phải đối mặt với những khó khăn do suy thoái kinh tế, bất ổn an ninh...
Như vậy, có thể khẳng định rằng, chủ nghĩa dân túy là một trào lưu tư tưởng phản động, được sử dụng nhằm đạt những mục đích chính trị không trong sáng, không phục vụ lợi ích cho số đông mà chỉ phục vụ lợi ích của một giai cấp, một nhóm chính trị, đi ngược lại những mục tiêu tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng và nhân dân ta đang xây dựng. Lợi dụng chủ nghĩa dân túy để kích động nhân dân gây rối, bạo loạn chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động cần phải nhận diện, đấu tranh, loại bỏ.

2 nhận xét:

  1. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của chúng.

    Trả lờiXóa