Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

THỰC CHẤT CỦA LUẬN ĐIỆU “QUÂN ĐỘI NHÀ NGHỀ”

Trên mạng xã hội cũng lan truyền, tung hô cái gọi là “Quân đội nhà nghề”.  Ẩn ý đằng sau cổ súy cho quan điểm xây dựng quân đội nhà nghề là mong muốn của các thế lực thù địch về một quân đội “đứng ngoài chính trị”, “quân đội trung lập”. Thực tế lịch sử đã cho thấy, quân đội ra đời gắn với sự ra đời của nhà nước, không thể có việc quân đội “đứng ngoài chính trị”, “quân đội trung lập”. Về vấn đề này, V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản”. Không có và chưa bao giờ có một thứ quân đội “đứng ngoài chính trị”, bởi vì nó là sản phẩm của “đấu tranh giai cấp không thể điều hòa”, là công cụ vũ trang trong tay nhà nước để thực hiện mục tiêu chính trị của nhà nước. Không có thứ quân đội “đứng ngoài chính trị” đồng nghĩa với việc không có thứ “quân đội trung lập”.
Sự ra đời và quá trình trưởng thành, chiến đấu của quân đội luôn luôn gắn với chính trị của giai cấp, gắn liền với nhà nước đã tổ chức và lãnh đạo nó. Quân đội luôn luôn được xây dựng theo hệ tư tưởng và chiến đấu theo mục tiêu lý tưởng của giai cấp, nhà nước tổ chức ra nó. Hệ tư tưởng của giai cấp tổ chức và lãnh đạo quân đội luôn giữ vai trò thống trị trong đời sống chính trị, tinh thần của quân đội. Mục tiêu, lý tưởng của giai cấp tổ chức và lãnh đạo quân đội quyết định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội.
Ý đồ thâm độc của quan điểm “quân đội nhà nghề” là muốn tước bỏ hệ tư tưởng Mác - Lênin, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quân đội ta. Thực chất luận điệu “quân đội nhà nghề” là sự phủ định bản chất giai cấp của quân đội, xóa mờ bản chất giai cấp công nhân, làm lu mờ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì chủ nghĩa xã hội của quân đội ta. Cần nhận thức rõ rằng, việc cổ súy cho xây dựng “quân đội nhà nghề” là nhằm tạo ra “vỏ bọc” cho việc chuyển hướng xây dựng quân đội mang bản chất giai cấp công nhân sang quân đội mang bản chất giai cấp tư sản. Các thế lực thù địch mượn cớ xây dựng “quân đội nhà nghề” để làm chuyển hóa tính chất chính trị - xã hội của quân đội ta.
Rõ ràng, ở đây không chỉ có sự khác biệt về câu chữ mà là về thực chất của vấn đề giữa xây dựng “quân đội nhà nghề” với việc xác định phục vụ trong quân đội là “một nghề” của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của quân đội ta xác định hoạt động quân sự là một nghề, ngành nghề đặc biệt liên quan đến sự tồn vong của Tổ quốc, của chế độ xã hội, từ đó mà yên tâm phục vụ trong quân đội./.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch có âm mưu "phi chính trị hóa Quân đội" nhằm tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng CSVN, làm cho Quân đội biến chất. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa