Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NHỮNG THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN MẠNG INTERNET, MẠNG XÃ HỘI NHẰM VÀO QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân đội, nhất là Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7- 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 110/2014/TT-BQP ngày 22-6-2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và các mạng xã hội.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tác hại của các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát các thông tin xấu độc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ quân đội; làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lựa chọn con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta là phù hợp với quy luật lịch sử và thực tiễn Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội; xác định tốt nhiệm vụ, chức trách, không dao động trước những thông tin xuyên tạc, bịa đặt.
Xây dựng cho bộ đội về văn hóa sử dụng internet và mạng xã hội phục vụ có hiệu quả cho công việc; không để bị lôi cuốn vào việc truy cập, bình luận, tán phát và chia sẻ các thông tin xấu độc. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của quân đội trong việc tạo lập và sử dụng các thông tin, hình ảnh với tư cách quân nhân trong các giao dịch trên internet và các trang mạng xã hội. Không để lộ, lọt các thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động của đơn vị và cá nhân để các thế lực thù địch có thể lợi dụng, xuyên tạc.
Ba là, làm tốt công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện có nền nếp chế độ kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, không để tồn đọng kéo dài. Giải quyết có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với quân nhân và chính sách hậu phương quân đội, không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động. Chủ động phát hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiến hành các biện pháp xử lý hiệu quả thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và các trang mạng xã hội. Kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước các thông tin xấu độc đó.
Bốn là, phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt với dụng ý xấu nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và quân đội của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là chức năng đội quân công tác của quân đội để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân có thể “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội.
Năm là, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn sự tán phát các thông tin xấu độc nhằm vào quân đội trên internet và mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát các thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội./.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Để ngăn chặn các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, chống đối chính quyền trên các trang MXH; thì các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, đấu tranh chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa