Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

Hiện thực lịch sử của Quân đội ta đã chứng minh, cơ quan chính trị các cấp đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quan điểm nhất quán và mục tiêu của Đảng ta là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt cho toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên lý cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản; vấn đề sống còn của quân đội cách mạng, bảo đảm cho Quân đội ta luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cơ quan chính trị các cấp đã nghiên cứu đề xuất với cấp ủy, cán bộ chủ trì cùng cấp và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật. Qua đó, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa ý thức hệ của giai cấp vô sản giữ vai trò chỉ đạo trong đời sống chính trị - tinh thần trong Quân đội; tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, tăng cường, củng cố mối quan hệ máu thịt Quân đội với Nhân dân; quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính.
Kết quả xây dựng Quân đội về chính trị thể hiện ở sự thấu triệt và thực hiện một cách triệt để đường lối chính trị, đường lối tổ chức và đường lối quân sự của Đảng; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch về đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; dù khó khăn, gian khổ, hy sinh tính mạng cũng kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.
Hoạt động của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng vào nội dung xây dựng Quân đội về chính trị, thấu triệt sâu sắc: đường lối chính trị, nhiệm vụ chính trị quyết định đường lối quân sự, nhiệm vụ quân sự và tổ chức của Quân đội. Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Do đó, dù trong chiến tranh gian khổ, khốc liệt cũng như trước muôn vàn khó khăn, phức tạp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là từ sau sự kiện chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô tan rã, sụp đổ; các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, âm mưu “phi chính trị hóa”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Song, Quân đội ta vẫn luôn vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2 nhận xét: