Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁC NGỘ CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ và Trung ương Quân ủy, cơ quan chính trị các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng từng bước nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp và mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác đảng, công tác chính trị; tư tưởng quân sự thuần túy, chê bai cán bộ công nông trong những năm 1947 - 1948; tư tưởng ngại gian khổ, ác liệt muốn đánh to, thắng lớn, kết thúc cuộc kháng chiến nhanh chóng trong khi trình độ kỹ chiến thuật còn thấp, tổ chức lực lượng chưa tập trung, trang bị vũ khí còn kém ở những năm 1948 - 1949; đặc biệt là đấu tranh khắc phục tư tưởng hữu khuynh ở chiến dịch Điện Biên Phủ trong chiến cuộc Đông - Xuân 1953 - 1954.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cơ quan chính trị các cấp luôn chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn và giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết đánh, quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” cũng quyết tâm thực hiện bằng được khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Cơ quan chính trị các cấp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, chống trào lưu tư tưởng tư sản, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả kháng chiến chống Pháp và cải cách ruộng đất. Xây dựng lập trường kiên định và lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chống ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều về vũ khí luận, về chiến tranh hiện đại, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác đảng, công tác chính trị, xem nhẹ nhân tố con ngưòi trong chiến tranh. Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng trong những năm 1958 - 1960. Xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; chống hoài nghi dao động sợ Mỹ, ngại lâu dài gian khổ, ác liệt, ảo tưởng hòa bình trong những năm 1964 - 1965 và những năm 1970 - 1975.
Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương,  Bộ Quốc phòng, cơ quan chính trị các cấp có vai trò rất quan trọng trong xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và hướng dẫn các tổ chức, lực lượng chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Tổ chức, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ động tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn xác định: Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nhân dân là cội nguồn của sức mạnh, quân với dân như cá với nước, kính trọng dân, bảo vệ dân, không được đụng đến cái kim, sợi chỉ của dân, biết nương tựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội.
Mọi suy nghĩ và hành động của cán bộ, chiến sĩ Quân đội qua các thời kỳ đều hết lòng tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trọn nghĩa vẹn tình đối với nhân dân và quân đội nước bạn. Khi giặc xâm lược thì anh dũng đi đầu đánh giặc cứu dân, cứu nước, được nhân dân tin tưởng, yêu quý và trao tặng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Khi đất nước hòa bình thì ra sức học tập, rèn luyện, tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoạn nạn. Khi một bộ phận quần chúng nhẹ dạ, cả tin bị các thế lực thù địch và phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất ổn định chính trị - xã hội ở một số địa phương, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn kiên trì vận động, thuyết phục để họ nhận thức đầy đủ, đúng đắn đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân.
Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị - một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Thực tiễn 75 năm qua đã chứng minh vai trò to lớn của cơ quan chính trị các cấp đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, đảm bảo cho Quân đội luôn mang bản chất cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2 nhận xét:

  1. Nội dung bài viết rất hay, cảm ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  2. Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị - một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

    Trả lờiXóa