Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

SỨ MỆNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Suốt gần 90 năm phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nhân dân ta tin yêu, trìu mến gọi Đảng là “Đảng ta”. Niềm vinh dự, tự hào lớn ấy đã tạo nên sức mạnh to lớn để Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi to lớn này đến thắng lợi to lớn khác. Cũng chính thực tiễn ấy là những bằng chứng sinh động khẳng định sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được.
Sự thật là, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời xuất phát từ đòi hỏi khách quan của lịch sử dân tộc và khát vọng lớn lao của toàn thể nhân dân ta. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, nhân dân ta rên xiết dưới chế độ “thuộc địa nửa phong kiến” hà khắc, dân tộc chìm đắm trong đêm trường nô lệ. Trước đòi hỏi của lịch sử, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tầm nhìn chiến lược và nhạy bén chính trị đã tiến hành Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản từ ngày 03 đến ngày 07-02-1930 tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị đã quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Sứ mệnh của Đảng là do nhân dân và cả dân tộc Việt Nam tin tưởng giao phó. Với tôn chỉ, mục đích rõ ràng và bằng sự kiên trung của các chiến sĩ cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng giành được vị thế lãnh đạo và được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng nhân dân lao động. Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 (Điều 4) khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”. Hiến pháp năm 1992 và đặc biệt Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định ý chí, nguyện vọng của hàng chục triệu người Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Vị thế, vai trò của Đảng ta không ngừng được củng cố và tăng cường cùng với những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Quá trình lãnh đạo cách mạng, trong khó khăn, thử thách, lúc thời chiến cũng như thời bình, trước sau như một, Đảng luôn son sắt, thuỷ chung, một lòng, một dạ gắn bó máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, ghi vào lịch sử dân tộc những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Trước muôn vàn khó khăn, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vững vàng đưa con thuyền cách mạng nước ta vượt qua thác gành, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; chính trị xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Niềm tin, sự hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
 Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta cũng có những sai lầm, khuyết điểm, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, toàn Đảng đã quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, các quyết định của Đảng được nhân dân ủng hộ, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường.
 Trước thời cơ, vận hội đan xen với những nguy cơ và thách thức mới, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng Đảng ta sẽ tiếp tục vững vàng đưa sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế tiến lên và đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết và trên hết phải tích cực, chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cần quán triệt và nghiêm túc thực hiện chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”./.


2 nhận xét:

  1. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước phăt triển mạnh mẽ như ngày hôm nay là do Đảng ta đã có đường lối lãnh đạo rất đúng đăn

    Trả lờiXóa