Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Để tỉnh táo, sáng suốt trong việc sử dụng không gian mạng, cũng như chủ động làm tốt nhiệm vụ đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, các quan điểm xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước trên mạng xã hội, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức nói chung, người dùng mạng nói riêng cần tỉnh táo để nhận diện và tránh mắc vào những cái bẫy nguy hiểm của các thế lực phản động.
Làm được điều đó, trước hết cần giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gian mạng, đặc biệt là việc giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng.
Phổ biến các điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (mục 2, Điều 285-294) liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT ngày 19-8-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng năm 2018, nhất là việc tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng, đặc biệt các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, thông tin sai sự thật, xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
Thêm nữa, cần thiết phải bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn trên mạng xã hội cho mỗi cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân.
Qua các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, nhiều đối tượng phản động đã sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi lôi kéo, kích động các phần tử bất mãn, tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức chống đối như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Thanh Niên Dân Chủ…, núp dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ” để xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng hoặc phát tán các tài liệu, kêu gọi tuần hành, biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá chính quyền, chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng và Nhân dân.
Đặc biệt, để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản động lợi dụng không gian mạng, cần thiết phải phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách, nhất là các cơ quan chuyên trách an ninh mạng như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng; lực lượng bảo vệ an ninh mạng tại bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
Các cơ quan này cần có những hoạt động hiệu quả, kịp thời để góp phần nhanh nhất đẩy lùi nguy cơ từ các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội.
Bên cạnh đó, mỗi người dân, tổ chức và các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường cần nắm vững mọi hoạt động và tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng, có nội dung giáo dục, định hướng, điều chỉnh nhận thức đúng đắn, kịp thời; có trách nhiệm trong quản lý thông tin có liên quan tới cán bộ, đảng viên và quần chúng, có kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng nói chung, hoạt động trên mạng xã hội nói riêng.
Sự phát triển của nền kinh tế, xã hội nói chung, công nghệ thông tin và mạng xã hội nói riêng ngày càng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi con người cần phải luôn học tập để có thể thích ứng với sự biến đổi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta quên mất sự cảnh giác đối với những thế lực lợi dụng sự phát triển để chống phá.
Mạng xã hội không xấu, điều quan trọng là mỗi cá nhân phải phải tự xây dựng được cho mình bản lĩnh tiếp nhận và vững vàng khi tham gia vào không gian ảo nhưng cũng không ít cạm bẫy này.

2 nhận xét:

  1. Mỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người dân cần có nhận thức đúng đắn, có nhãn quan chính trị và tỉnh táo tránh bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá đất nước

    Trả lờiXóa