Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG TRÀNH CỦA QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI ĐẢNG

Chúng ra sức rêu rao quan điểm rằng, quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” trong mục tiêu lý tưởng chiến đấu của mình; rằng, quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân, bảo vệ nhân dân”. Chúng đặt ra yêu cầu cần phải “bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa”! Chúng còn cố tình cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, với dân tộc; đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của quân đội ta. Chúng còn “khuyên nhủ” chúng ta rằng, cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt, cần phải học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản.
Thoảng qua, những quan điểm trên tưởng như là vô hại, nhưng rõ ràng đây thực sự là một thủ đoạn thâm độc, một ngón đòn rất nguy hiểm. Những luận điệu xuyên tạc trên dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm của chúng là phù hợp, là hợp lý, cần phải xem xét, nghiên cứu, để học tập và thực hiện!

2 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa