Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI TA LÀ THỦ ĐOẠN LỪA BỊP, VÔ CĂN CỨ, PHẢN ĐỘNG VỀ CHÍNH TRỊ, PHẢN KHOA HỌC CẢ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chúng không những xuyên tạc phẩm chất trung thành của quân đội ta, mà còn nhằm tách rời, đối lập một cách vô lối các nội dung trong phẩm chất trung thành của quân đội ta phản ánh các mối quan hệ của quân đội với Đảng, dân tộc và nhân dân.
Quan điểm “quân đội chỉ là của dân tộc”, chỉ cần “trung thành với lợi ích quốc gia dân tộc” là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Quan điểm này có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội có một truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua. Từ những cơ sở đó, cho nên đặt vấn đề “quân đội trung thành với dân tộc là “phù hợp”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, trung thành với một lực lượng chính trị nào! Điều đó dễ làm cho một số người trong nội bộ nhân dân ta, có thể lầm tưởng rằng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết, và những lời “khuyên nhủ” của chúng là đầy thiện chí, là hợp lý, khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta! Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội.
Quan điểm quân đội chỉ cần “trung thành và bảo vệ nhân dân”, “trung với Đảng là phản nhân dân” là một quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Biết không thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch đã lợi dụng mối quan hệ này để đẩy tới việc đưa ra luận điệu quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân” là đủ, không cần nói đến phải trung thành với Đảng nữa. Chúng cũng hiểu rất rõ rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân. Cho nên, theo chúng, đặt vấn đề quân đội chỉ “trung thành và bảo vệ nhân dân” là “phù hợp”, là “khách quan”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào!

2 nhận xét:

  1. Mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải tích cực đấu tranh vạch trần bộ mặt nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa