Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

PHÁT HUY PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG THAM GIA HOẠT ĐỘNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta. Nhờ phẩm chất đó, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân nhân dân Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.  
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Trong quá trình đó, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" được hình thành một cách tự nhiên, được nhân dân ghi nhận và vinh danh cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Bộ đội Cụ Hồ” tên gọi bình dị, gần gũi mà cao quý. Danh hiệu, phẩm chất đặc biệt đó được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ; được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của Nhân dân. Nói đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nói đến những chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng. Đó là lý tưởng sống, chiến đấu cao đẹp, chính nghĩa, yêu nước, yêu chế độ, trung thành tận tụy với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tinh thần quyết chiến, quyết thắng, ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sự gan dạ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, lao động và công tác; tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, tình đoàn kết quân dân như cá với nước; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh, v.v. Phẩm chất, truyền thống tốt đẹp ấy, phản ánh bản chất cách mạng và là sức mạnh nội sinh được tích hợp ở một trình độ cao trong quá trình xây dựng, chiến đấu của Quân đội ta.
Trong giai đoạn hiện nay, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng nhân dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc mà còn được lan tỏa đến bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những năm gần đây, chúng ta đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp, sáng kiến trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; trong đó, có việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đây là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu hết sức thận trọng và chắc chắn để bảo đảm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này đúng với đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Hình ảnh cán bộ, nhân viên của Quân đội nhân dân Việt Nam đang hoạt động tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Xu-đăng và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (hiện nay đang tiếp tục triển khai Bệnh viện số 2, số 3 và đội công binh), phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với những giá trị vốn có đã được phát huy, nâng lên tầm quốc tế, phản ánh tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, năng lực chuyên môn tốt, tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cục Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là sự thể hiện sâu sắc tình cảm, sự tôn kính, trách nhiệm của Quân đội ta đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là biện pháp cụ thể đảm bảo cho giá trị, phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được phát huy, phát triển và tỏa sáng trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, nhiệm vụ nào của Quân đội, nhất là trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, gian khổ, tính chất khốc liệt, nguy hiểm, chứa đựng nhiều rủi ro khi tham gia tại các vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xung đột nội bộ giữa các phe phái, tộc người.v.v. để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau hơn 5 năm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, từ 2 sỹ quan liên lạc đầu tiên (6-2014), đến nay chúng ta đã cử 30 lượt cán bộ tham gia theo hình thức cá nhân trên các cương vị sĩ quan tham mưu quân sự, tác chiến, huấn luyện, phân tích thông tin tình báo, quan sát viên quân sự và sĩ quan liên lạc tại hai Phái bộ Nam Xu-đăng và Cộng hòa Trung Phi. Đặc biệt, tháng 10-2018, Việt Nam lần đầu cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 gồm 63 đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Xu-đăng. Vượt qua những khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên hợp quốc, chính quyền, nhân dân nước sở tại tin tưởng và đánh giá rất cao. Với Bệnh viện Dã chiến cấp 2, từ khi đi vào hoạt động đến nay đã tiếp nhận, điều trị gần 800 bệnh nhân; hơn 30 ca phẫu thuật; trong đó, có 22 ca trung đến đại phẫu, chuyển thương đường không lên tuyến trên 3 ca, v.v. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên Việt Nam đã khắc phục sự khác biệt về ngoại ngữ, phong tục, tập quán địa phương, tích cực tham gia các hoạt động cùng với nhân dân nước sở tại và bạn bè quốc tế bằng nhiều hoạt động thiết thực, như: mở các lớp dạy học cho trẻ em; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với sinh viên trường Đại học Bangui về thành lập câu lạc bộ sinh viên tình nguyện; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn cho người dân bản địa tự trồng rau xanh, nấu các món ăn Việt Nam, v.v. Qua đó, tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân bản địa về đất nước, con người Việt Nam; lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, tạo được uy tín, ấn tượng tốt với họ. Thực tiễn cho thấy, càng trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, có sức thuyết phục, sống động, góp phần bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong nhân dân và bạn bè quốc tế về cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tuy nhiên, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" không phải là sản phẩm tự phát, bất biến, mà là kết quả tất yếu của quá trình lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện không ngừng và luôn vận động, phát triển phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và yêu cầu xây dựng Quân đội qua từng giai đoạn cách mạng. Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chúng ta đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như: Các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hoạt động trong môi trường đa quốc gia; lực lượng của Quân đội được cử đi làm nhiệm vụ phải đặt dưới sự chỉ huy của Phái bộ nước sở tại; đồng thời, phải chấp hành mệnh lệnh, sự chỉ huy, chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt là, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và âm mưu "phi chính trị hoá", “dân sự hóa” Quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Tất cả những điều đó, chi phối không nhỏ đến việc rèn luyện, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bởi vậy, việc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

2 nhận xét:

  1. Việt Nam luôn có trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế

    Trả lờiXóa
  2. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

    Trả lờiXóa