Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Một là, luôn bám sát mọi mặt đời sống xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao giác ngộ, lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Mọi động thái về kinh tế, chính trị, quân sự diễn ra trên thế giới, trong nước đều tác động đến nhận thức tư tưởng bộ đội, làm nảy sinh cả những tư tưởng tích cực và tiêu cực, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải bám sát đời sống xã hội, thực tiễn Quân đội mới có sức sống, tính thuyết phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, kịp thời định hướng, cổ vũ và phát triển nhân tố tích cực, hạn chế tác động tiêu cực, ngăn chặn và loại bỏ những ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.
Hai là, tiếp tục phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Do vậy, cần tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở từng cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Coi trọng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…
Ba là, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, làm nòng cốt trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…
Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân. Để nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng để tiến hành giáo dục, động viên bộ đội và xây dựng Quân đội về chính trị, nhất là trong thực hiện các chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương; giữa lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Quân đội với cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng các cấp trong hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần…
Năm là, tích cực đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, hòng làm suy giảm niềm tin, ý chí của nhân dân và Quân đội; tập trung chống phá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hạ thấp vai trò công tác đảng, công tác chính trị, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội…
Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh chính trị - tinh thần, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội; trong đó, công tác đảng, công tác chính trị có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

2 nhận xét:

  1. Nội dung bài viết rất hữu ích, xin cảm ơn

    Trả lờiXóa
  2. Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh chính trị - tinh thần, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

    Trả lờiXóa