Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CHÍNH TRỊ CÁC CẤP TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG CÁC CẤP TRONG QUÂN ĐỘI

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, cơ quan chính trị các cấp đã luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; đề cao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng và củng cố, kiện toàn hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; duy trì thực hiện tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
Những năm qua, Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội.
Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội đã đạt được những thành tựu quan trọng. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn, thách thức của đất nước, Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng cao; luôn gương mẫu đi đầu trong mọi khó khăn, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, có sự chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

2 nhận xét:

  1. Nội dung bài viết rất hữu ích, cảm ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  2. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Trả lờiXóa