Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH


Đảng Cộng sản Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất các tổ chức của Đảng, trong đó Đảng bộ quân đội là một bộ phận hữu cơ được thành lập trong quân đội, là nhân tố cơ bản bảo đảm cho Đảng tổ chức thực hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, vấn đề trung tâm then chốt quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội.
Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ quân đội hơn 70 năm qua luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, xây dựng Đảng bộ quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Để xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị,  công tác lãnh đạo đã tập trung nâng cao trình độ chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; giữ vững định hướng chính trị cho mọi mặt hoạt động của đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức; nhạy bén, chủ động phát hiện và có giải pháp sáng tạo, kịp thời trước những động thái chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa những quan điểm, tư tưởng chính trị phản động, sai trái.
Để Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, công tác lãnh đạo đã đề xuất, quyết định các chủ trương, biện pháp nâng cao sự hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cho bộ đội; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Để Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về tổ chức, công tác lãnh đạo đã đặc biệt coi trọng việc quán triệt, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng quân chính, chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ kiểm tra, giám sát; thường xuyên củng cố kiện toàn cấp uỷ, tổ chức đảng; luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, có số lượng hợp lý, cơ cấu phù hợp, phẩm chất, năng lực tốt, được quần chúng tín nhiệm.
Thông qua những hoạt động trên, năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội không ngừng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu; cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết thống nhất, gắn bó keo sơn, thực hiện toàn quân một ý chí. Đó thực sự là một nhân tố trung tâm then chốt trong xây dựng, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân sâu sắc, tính dân tộc chân chính của quân đội.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét