Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHÍNH TRỊ LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT, TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA QUÂN ĐỘI TA


Đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội là một bộ phận của đội ngũ cán bộ quân đội nói riêng - đội ngũ cán bộ đại diện của Đảng trong quân đội nói chung. Đây là thành phần quan trọng để thực hiện cơ chế lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đội ngũ cán bộ chính trị, trước hết là chính ủy, chính trị viên, trực tiếp chỉ đạo, đảm nhiệm và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Công tác đảng, công tác chính trị là một lĩnh vực hoạt động rất quan trọng của Đảng trong quân đội nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, trong đó xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc là nội dung cốt lõi.
Chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của quân đội và các cơ quan, đơn vị trong quân đội phụ thuộc trước hết vào vai trò, trách nhiệm và phẩm chất, năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, đội ngũ chính ủy, chính trị viên nói riêng. Đội ngũ cán bộ chính trị có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, tuyên truyền, định hướng chính trị, nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tổ chức động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội. Đó cũng là những nội dung xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội.
Thực tiễn 73 năm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cho thấy: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội; các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy các cấp có trong quân đội đến được với mọi cán bộ, chiến sĩ, biến ý chí quyết tâm thành hành động cách mạng, phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội phụ thuộc chủ yếu vào vai trò, trách nhiệm và phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chính trị.
Mặt khác, đội ngũ cán bộ chính trị còn là những cán bộ thường xuyên nghiên cứu, là lực lượng truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Nói cách khác, đội ngũ cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt chỉ đạo, hướng dẫn và trực tiếp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; đồng thời là lực lượng nòng cốt tiên phong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực phân tích, dự báo, nhận diện chính xác âm mưu chống phá về chính trị của các thế lực thù địch và chủ động đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái của đội ngũ này là một trong những yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đánh bại âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét