Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN


Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta đã ra sức học tập và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội của dân, do dân, vì dân. Nhờ đó quân đội ta luôn tỏ rõ trên thực tế là một quân đội có tính nhân dân thực sự sâu sắc, mối quan hệ máu thịt, cá nước giữa quân đội với nhân dân càng được củng cố, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn của quân đội, bảo đảm cho quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong xây dựng quân đội của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập do nhiều nguyên nhân khác nhau, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ quan là chính. Điều cần nhấn mạnh là một số những khuyết điểm, tiêu cực trong quan hệ của cán bộ, chiến sĩ quân đội với nhân dân mà Người đã nhắc nhở phê bình, cảnh báo thì hiện nay vẫn chưa được khắc phục triệt để, làm cho sự tin cậy, yêu mến, cảm phục và sự giúp đỡ của nhân dân ở nơi này, nơi khác có lúc bị suy giảm, hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân bị ảnh hưởng xấu.
Trong tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội ta hiện nay, cần phải tập trung giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội của dân, do dân, vì dân gắn liền với tăng cường giáo dục bản chất giai cấp công nhân, truyền thống tốt đẹp của quân đội và giá trị cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trên cơ sở này mà đẩy mạnh hoạt động thực tiễn xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân. Tích cực chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận tính nhân dân của quân đội, phá hoại sự đoàn kết quân dân và đòi "phi chính trị hóa” quân đội.
Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ và tổ chức trong quân đội ta cần phải nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phát huy truyền thống "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh", "trung với nước, hiếu với dân". Phải thực hiện đúng lời dạy của Hồ Chí Minh "mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân phải hết lòng phục vụ, không nên một nửa thì phục vụ, một nửa thì suy bì ghen tỵ". Mục đích, động cơ phấn đấu trong quân ngũ của mọi quân nhân phải được xác định rõ ràng, nhất quán là vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải thực hiện tốt lời dạy của Người là "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh", trong mọi công việc và quan hệ phải cố gắng để "không phiền đến dân", phải ra sức giúp đỡ dân, bảo vệ dân, học hỏi nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng tin, càng phục và càng yêu mến bộ đội. Tiếp tục thực hiện tốt những lời thề danh dự và những điều kỷ luật trong quan hệ với nhân dân. Quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và quy chế công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội phải hiểu và phải là một người tuyên truyền "cho dân hiểu" và "làm cho dân ta có Tín tâmQuyết tâm"thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nội dung tuyên truyền  phải tập trung làm cho nhân dân chẳng những hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mà phải nhận thức rõ nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng quân đội nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ phải biết "đưa chính trị vào giữa dân gian". Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị to lớn không chỉ của Đảng, Nhà nước, quân đội mà là nhiệm vụ của toàn dân. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi người dân thấy rõ trách nhiệm của người làm cha mẹ, người "đẻ ra" quân đội và nhân dân phải làm tròn trách nhiệm cao cả đó. Quân đội hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, nhưng về phía mình thì nhân dân phải tích cực ủng hộ, giúp đỡ bộ đội; không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo nhằm chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết quân dân. Nhân dân phải tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ và các nguồn nhân lực vào quân đội, thường xuyên động viên, giáo dục người thân đang phục vụ tại ngũ, tạo điều kiện thuận lợi để họ hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho. Quân đội và nhân dân ngày càng phải yêu mến và giúp đỡ nhau, thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh "Quân dân đoàn kết, là đường thành công"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét