Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

TRUNG THÀNH VỚI NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG TA LÀ CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI


Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Là quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, Quân đội ta đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được xây dựng theo các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của quân đội. Trung thành với nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan bảo đảm cho quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Thực tiễn quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã khẳng định, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, quân đội xã hội chủ nghĩa vào điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng và tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, nhất là chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng ra luôn nhất quán chủ trương xây dựng bản chất cách mạng của quân đội, nhất là chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, coi đó là một quan điểm cơ bản, là vấn đề sống còn của quân đội cách mạng. Quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán đó xuất phát từ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới - quân đội xã hội chủ nghĩa, từ tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng bản chất cách mạng của quân đội, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, cần khẳng định rõ vị trí, vai trò của việc xây dựng bản chất cách mạng của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng các mục tiêu: chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Xây dựng bản chất cách mạng của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của quân đội; xây dựng quân đội theo những nguyên tắc tổ chức xây dựng của Đảng, của giai cấp công nhân. Quá trình xây dựng bản chất cách mạng của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là quá trình nhận thức và giải quyết đúng đắn các mối quan hệ cơ bản quyết định sự hình thành, củng cố, tăng cường và phát triển bản chất cách mạng của quân đội, đảm bảo cho quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị như: quan hệ giữa quân đội với Đảng, quân đội với Nhà nước, với nhân dân, đó còn là việc nhận thức và giải quyết các mối quan hệ trong nội bộ quân đội, quan hệ giữa Quân đội ta với quân đội các nước xã hội chủ nghĩa, quân đội các nước đang đấu tranh cho mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, cũng như thái độ của Quân đội ta đối với kẻ thù của cách mạng Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Do đó, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nguồn gốc trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ra trong mọi thời kỳ cách mạng, là nguyên tắc xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét