Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

TRUNG VỚI ĐẢNG LÀ NỘI DUNG CƠ BẢN, CỐT LÕI, PHẢN ÁNH BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI


Quân đội là công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu của nhà nước để tiến hành chiến tranh. Chính vì vậy, bất cứ nhà nước nào cũng luôn tổ chức xây dựng quân đội theo hình ảnh và bản chất giai cấp của mình. Biểu hiện cơ bản, hàng đầu và tập trung cho bản chất giai cấp của quân đội xã hội chủ nghĩa nói chung, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng là ở sự trung thành tuyệt đối của nó với Đảng cộng sản, với Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đối với quân đội ta, trung thành với Đảng cũng là trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, bởi Đảng là tổ chức tiền phong của giai cấp, của dân tộc, lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của dân tộc, của đất nước. Trung với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa biểu hiện ở lòng yêu Tổ quốc thiết tha, căm ghét mọi kẻ thù xâm lược, ở tinh thần “quyết chiến quyết thắng”, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, ở lời thề “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta ngay từ khi mới thành lập là đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, mang lại độc lập cho Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên quyết chiến đấu chống mọi kẻ thù của cách mạng, vì độc lập tự do cho Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối chính trị, quân sự của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu, công tác, xây dựng trong từng giai đoạn cách mạng. Hệ tư tưởng thống trị trong quân đội ta là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị lãnh đạo chặt chẽ quân đội về mọi mặt, quyết định mọi vấn đề về đường lối xây dựng và hoạt động của quân đội, quy định những nguyên tắc, chế độ lãnh đạo, hình thức, cơ cấu tổ chức Đảng, chế độ công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện trong một cơ chế tổ chức hết sức chặt chẽ đến mọi cấp, mọi ngành trong quân đội. Chính vì thế, quân đội ta đã giải quyết đúng đắn những mối quan hệ cơ bản với Tổ quốc, nhân dân, dân tộc, với bạn bè quốc tế và với kẻ thù.
Trong bản chất cách mạng của quân đội ta, bản chất giai cấp công nhân là cốt lõi, cái quyết định tính nhân dân, tính dân tộc, nâng sức mạnh của nhân dân, của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, đủ sức gánh vác mọi trọng trách lịch sử; mặt khác có phát huy mạnh mẽ tính nhân dân, tính dân tộc trong bản chất cách mạng của quân đội thì mới thực sự phát huy được sự kết hợp sức mạnh của dân tộc và thời đại, sức mạnh của lãnh đạo với sức mạnh của quần chúng nhân dân thành sức mạnh vô địch, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, quân đội ta đã tôi luyện được bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc ngày càng kiên định vững chắc. Tính kiên định vững chắc đó thể hiện ở chỗ quân đội ta đã cùng toàn dân liên tiếp đánh thắng những tên đế quốc lớn, kể cả tên đế quốc đầu sỏ. Quân đội ta không những hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chiến đấu, mà còn luôn luôn hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ khó khăn phức tạp khác được Đảng và Nhà nước giao phó, trong thời chiến cũng như khi hòa bình, trên đất nước ta cũng như khi làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước bạn. “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lời khen ngợi đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi quân đội ta tròn 20 tuổi đã khẳng định tính chất kiên định vững chắc về bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày nay, việc khẳng định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta với nội dung cơ bản, cốt lõi là “Trung với Đảng, hiếu với dân” có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Với lòng tự hào chính đáng, với một niềm tin sắt đá, chúng ta có đầy đủ cơ sở khẳng định rằng quân đội ta là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, sẽ mãi mãi giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, xứng đáng là quân đội nhân dân của dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét