Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI, GIỮ VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI TA


Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, nghiên cứu nguồn gốc, bản chất chiến tranh và quân đội, chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định quân đội là một hiện tượng lịch sử ra đời trong giai đoạn phát triển nhất định của loài người khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự đối kháng giai cấp trong xã hội; bản chất của quân đội phụ thuộc vào bản chất giai cấp của nhà nước đã tổ chức ra quân đội. Ngược lại với quan điểm đúng đắn này, các giai cấp bóc lột luôn che giấu bản chất giai cấp của quân đội, gán cho quân đội là lực lượng “siêu giai cấp”, “trung lập về chính trị”, là lực lượng bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp xã hội. Trên cơ sở quan điểm sai trái, phản động đó, trong mấy thập kỷ vừa qua, các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội - một thủ đoạn cực kỳ thâm hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Một trong những mục tiêu của âm mưu này là nhằm làm phai mờ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.
Thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” đối với quân đội ta , các thế lực thù địch tiến hành nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta nhằm làm cho quân đội từ bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; tuyên truyền và cổ vũ các luận điệu sai trái đòi “đa nguyên, đa đảng” nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và đối với quân đội; kích động sự chia rẽ, gieo rắc sự hoài nghi, bất bình trong nhân dân và quân đội đối với Đảng.
Đồng thời, các thế lực thù địch tiến hành nhiều thủ đoạn thâm độc để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm loại bỏ hệ tư tưởng vô sản ra khỏi đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ quân đội; đẩy mạnh truyền bá hệ tư tưởng, giá trị tư sản và lối sống phương Tây vào quân đội; tạo tiền đề cho sự chuyển hóa bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.
Đặc biệt là, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, đề cao lối sống vật chất, thực dụng nhằm làm xói mòn bản chất giai cấp công nhân, truyền thống cách mạng tốt đẹp của quân đội, phai mờ hình ảnh cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân v.v..
Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể cách mạng nước ta, tỷ lệ công nhân còn thấp trong dân cư và quân đội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc trong xác định bản chất chính trị - xã hội của quân đội ta, khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”. Bảy mươi ba năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta luôn được giữ vững và phát triển. Điều đó giúp cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trước những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội ta ở những mức độ nhất định đã có những biểu hiện sao nhãng chính trị, vi phạm kỷ luật, suy giảm đạo đức, lối sống,…đã và đang gây tác hại đến bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, truyền thống tốt đẹp của quân đội, ảnh hưởng không nhỏ đến xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Bài học đau sót về sự tự xa rời bản chất giai cấp công nhân, tự từ bỏ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội vô sản của quân đội Liên Xô và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây vẫn còn nguyên giá trị đối với quân đội ta. Do vậy, trong tình hình hiện nay, đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, giữ vững và phát triển bản chất giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội là một trong những nội dung quan trọng nhằm hiện thực hóa phương hướng xây dựng quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm nền tảng, cơ sở để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét