Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN LÀ NỘI DUNG CỐT LÕI TRONG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI TA


Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam biểu hiện tập trung ở những mối quan hệ chính trị - xã hội đặc trưng, có tính chất sống còn chi phối sự lớn mạnh, trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Quân đội ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Quân đội ta gắn bó máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân, vì dân, công cụ sắc bén của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một trụ cột vững chắc của chế độ nhân dân làm chủ. Quân đội ta bảo vệ lợi ích của dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những mối quan hệ cơ bản này thống nhất chặt chẽ với nhau phản ánh mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; đồng thời, cũng chỉ rõ nguồn gốc ra đời và sức mạnh vô địch của quân đội ta là sự thống nhất biện chứng giữa sức mạnh lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh dời non lấp biển của quần chúng nhân dân, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại.
Nội dung chính trị cơ bản nhất của quân đội cách mạng, cũng như mục tiêu cơ bản nhất của xây dựng quân đội cách mạng về chính trị là ở việc xây dựng một đội quân thực sự trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, trung thành với sự nghiệp giải phóng nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Một quân đội như thế thì từ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, từ những chức năng cơ bản đến những nhiệm vụ cụ thể, từ cơ cấu tổ chức đến cơ chế hoạt động đều nhằm vào một mục đích duy nhất là đáp ứng nguyện vọng và phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Một quân đội cách mạng thực sự vì nước, vì dân thì cũng không thể không tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; không thể không sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đối với mỗi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng, Tổ quốc, Dân tộc thống nhất với nhau và độc lập dân tộc không tách rời chủ nghĩa xã hội.
Một quân đội thực sự vì dân thì không thể là một quân đội nhà nghề của giai cấp bóc lột với chỉ một chức năng duy nhất là chiến đấu. Trái lại, đó phải là một quân đội “vừa phải đánh giặc giỏi, vừa phải ra sức giúp đỡ nhân dân và tuyên truyền vận động nhân dân. Khi cần thiết phải tích cực tham gia xây dựng kinh tế và giúp dân sản xuất”. Nói cách khác, đó phải là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác, đồng thời là một đội quân sản xuất. Đây chính là đặc thù mang dấu ấn sáng tạo của Đảng ta trong việc xác định chức năng chính trị - xã hội của quân đội.
Quân đội ta sinh ra từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân nhằm giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ trong phong trào đấu tranh mạnh mẽ, rộng khắp ấy, Lãnh tụ  Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn những chiến sĩ cách mạng trung kiên đã qua thử thách trong các đội du kích để thành lập đội quân vũ trang chủ lực đầu tiên của cách mạng Việt Nam làm nòng cốt cho toàn dân nổi dậy lật đổ ách thống trị của đế quốc thực dân và phong kiến tay sai giành lại quyền làm chủ đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, nhân dân của dân tộc có truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, với một nghệ thuật quân sự độc đáo, đặc sắc - đó là nguồn sức mạnh vô địch mà không một đội quân xâm lược, một thế lực hung bạo nào, dù to lớn đến đâu có thể khuất phục được. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét