Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ nhu cầu đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, giáo dục và rèn luyện, do đó, quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc. Tuy nhiên, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội không phải là bất biến, tự nó tồn tại mà không cần phải xây dựng, củng cố, phát triển. Thực tế cho thấy, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội luôn chịu sự tác động trực tiếp của các nhân tố khách quan và chủ quan theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực, vì thế nếu không được thường xuyên chăm lo xây dựng sẽ bị phai nhạt, bị suy giảm, biến chất. Không phải ngẫu nhiên mà các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ nhận, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam, hòng “phi chính trị hóa” quân đội ta.
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề về công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách; về nghệ thuật quân sự, về vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự, về hậu cần quân sự (nuôi dưỡng bộ đội, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội), huấn luyện quân sự (huấn luyện về cách đánh, về kỹ thuật quân sự)… nhưng xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội là nội dung cơ bản, cốt lõi nhất. Bởi lẽ, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội chi phối toàn bộ các nội dung xây dựng quân đội về chính trị. Một khi, quân đội không  còn là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quân đội quay lưng lại với Đảng, với sự nghiệp cách mạng thì dù cho vũ khí có hiện đại, nghệ thuật quân sự có thành thạo, bộ đội có được nuôi dưỡng tốt đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Vì thế, xây dựng, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là nội dung cốt lõi nhất, quan trọng nhất trong xây dựng quân đội về chính trị không khi nào được coi nhẹ.
Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:
Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội: Là quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, Quân đội nhân dân Việt Nam lấy mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam là : lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản làm mục tiêu, lý tưởng của mình. Trong suốt 70 năm qua Quân đội nhân dân Việt Nam đã tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng đó.
Quân đội nhân dân Việt Nam lấy hệ tưởng của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm hệ tư tưởng của mình: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của quân đội, luôn định hướng nhận thức và hành động của quân đội. Quân đội lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, là nội dung nghiên cứu khoa học để vận dụng một cách linh hoạt, đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng và chiến đấu của quân đội, phù hợp đặc điểm, tình hình nhiệm vụ cách mạng, đặc thù của hoạt động quân sự, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét