Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch


Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hoá”, “phi ý thức hệ tư tưởng” quân đội ta. Tình hình đó đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về chính trị - tư tưởng, tổ chức đối với quân đội ta.
Nội dung yêu cầu này đòi hỏi, công tác tư tưởng trong quân đội cần quán triệt và thực hiện tư duy mới của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của quân đội. Bồi dưỡng phẩm chất đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh; không ngừng củng cố niềm tin, nâng cao ý chí phấn đấu và năng lực trí tuệ, thực hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay, việc hợp tác về quân sự, quốc phòng, an ninh giữa các quốc gia trên thế giới và khu vực là một xu thế tất yếu để bảo vệ hoà bình và phát triển. Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh ở trong điều kiện khác biệt về chế độ chính trị, hệ tư tưởng và trình độ phát triển khoa học kỹ thuật quân sự không đồng đều giữa các nước đang là một thách thức lớn đối với các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. Đối với nước ta, sự hợp tác về quân sự, quốc phòng, an ninh cũng đang đặt ra những thách thức to lớn, sao cho vừa củng cố, giữ vững được độc lập, tự chủ trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, vừa mở rộng quan hệ quốc tế về quân sự, quốc phòng, an ninh góp phần bảo vệ hoà bình trên thế giới và khu vực.
Hiện nay, lợi dụng chúng ta mở rộng hợp tác về quân sự, quốc phòng, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận thuyết về “quân đội nhà nghề”, “quân đội dân tộc”, đưa ra những mô hình về cải cách tổ chức biên chế quân đội để chúng ta tham khảo, hòng phá hoại quân đội ta trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng, tiến tới “phi chính trị hoá” quân đội ta. Chính vì vậy, cần đặc biệt chú ý cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội ta của các thế lực thù địch.
Quá trình xây dựng trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 73 năm qua đã khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng  Hồ Chí Minh xây dựng quân đội về chính trị, xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc là hoàn toàn đúng đắn. Đó là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản; kế thừa kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong lịch sử dân tộc vào xác định đường lối xây dựng quân đội một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Chỉ có thể giải quyết thành công những vấn đề xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội trong thời kỳ mới, khi chúng ta nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét