Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Kết hợp chặt chẽ xây dựng quân đội về chính trị với xây dựng các nhân tố tạo thành sức mạnh chiến đấu của quân đội.


Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, lòng trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không phải là cái gì đó chung chung trừu tượng, mà phải được thể hiện nghị lực, quyết tâm, ý chí, năng lực hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lòng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải được thể hiện ở việc luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc; ở việc giữ gìn và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội; ở việc dũng cảm và kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch; ở ý thức tự giác cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải biết vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cho Tổ quốc, dám chiến đấu, xả thân hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
Nội dung yêu cầu này đòi hỏi, để bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu vững vàng; có trình độ văn hoá và kiến thức về mọi mặt ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có kiến thc, năng lực, nhạy bén, chủ động, tích cực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thời kỳ mới, để bảo đảm cho quân đội khả năng tác chiến thắng lợi trong bất cứ tình huống nào, cần  đẩy mạnh công cuộc hiện đại hóa quân đội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ phải được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt: chính trị, tinh thần, tâm lý, thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, kỷ luật, vũ khí trang bị. Công tác huấn luyện, giáo dục phải phù hợp với nghệ thuật quân sự, trang bị vũ khí, địa hình thời tiết Việt Nam và đối tượng tác chiến; không ngừng nâng cao trình độ chiến đấu và sức chiến đấu, kịp thời đập tan mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đủ sức đánh thắng địch trong chiến tranh thông thường và chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét