Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ SỞ ĐỂ QUÂN ĐỘI TA XÁC MỤC MỤC TIÊU, LÝ TƯỞNG CHIẾN ĐẤU, NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHIẾN THẮNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do đó, chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới là cơ sở lý luận khoa học nhất, chính xác nhất để Quân đội ta xác định đúng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu đúng đắn là nguồn gốc tạo ra sức mạnh chính trị - tinh thần; là điều kiện tiên quyết để khơi dậy, quy tụ, phát triển sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội trong chiến tranh. V.I.Lênin đã chỉ rõ: “Chúng ta có thể tiến hành chiến tranh vì quần chúng biết vì sao họ chiến đấu và họ muốn chiến đấu, mặc dù gặp những khó khăn chưa từng thấy” và “không bao giờ người ta có thể chiến thắng được một dân tộc mà đa số công nhân và nông dân đã biết, đã trông thấy… rằng họ bảo vệ một sự nghiệp mà một khi thắng lợi sẽ đảm bảo cho họ có khả năng hưởng thụ mọi thành quả văn hóa, mọi thành quả lao động của con người” ­. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sức mạnh chính trị - tinh thần vô cùng to lớn của nhân dân ta để chiến đấu thực hiện mục tiêu giành độc lập, tự do cho dân tộc: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu đúng đắn không chỉ là nguồn gốc tạo ra sức mạnh chính trị - tinh thần mà còn là hạt nhân chủ đạo, phát huy vai trò to lớn của sức mạnh chính trị - tinh thần trong chiến tranh; đưa sức mạnh chính trị - tinh thần trở thành cơ sở, nền tảng tinh thần để quy tụ, phát huy sức mạnh của các yếu tố vật chất tạo ra sức mạnh chiến đấu to lớn để giành thắng lợi trong chiến tranh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Không có tinh thần chiến đấu, hoặc tinh thần chiến đấu thấp kém thì không thể có nghị lực cách mạng sáng tạo, không thể có hành động chiến đấu tích cực, không thể có cơ sở để phát huy sức mạnh của các yếu tố vật chất, kỹ thuật, tác chiến”. Khi sức mạnh chính trị - tinh thần đã trở thành cơ sở, nền tảng tinh thần quy tụ, huy động sức mạnh các yếu tố vật chất nó sẽ trở thành nhân tố có vai trò quyết định thắng lợi trong chiến tranh. V.I.Lênin khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc mọi thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đổ máu trên chiến trường”.
Thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định, nhờ trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội ta luôn kiên định mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo ra được sức mạnh chính trị - tinh thần vô cùng to lớn là ưu thế vượt trội để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Quân đội ta mới ra đời chưa tròn 10 năm, vũ khí trang bị còn thô sơ đã đánh thắng đội quân viễn chinh nhà nghề của thực dân Pháp; sau hơn 30 năm đánh thắng quân đội Mỹ có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới. Thực tiễn đó khẳng định, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguồn gốc chiến thắng, trưởng thành của Quân đội ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét