Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới phải bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Xây dựng quân đội vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống là sự quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu chiến đấu, bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc định hướng cho mọi hoạt động xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.
Nội dung yêu cầu này chỉ rõ, xây dựng quân đội trong thời kỳ mới phải bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta đang gặp phải những khó khăn, thử thách nghiêm trọng. Xây dựng lòng trung thành của quân đội đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới vừa có tính cơ bản, vừa có tính cấp bách bắt nguồn từ cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc gay go, quyết liệt hiện nay. Kẻ thù của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không lộ bộ mặt thật của chúng như trong chiến tranh, mà được che giấu bằng “củ cà rốt”, bằng các hình thức viện trợ, đầu tư, hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh, giải quyết những vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đang hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ.
Ngày nay, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc, có tình cảm thiết tha và niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa xã hội, niềm tin, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vấn đề không đơn giản. Các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị tìm mọi thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp giá trị nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Đã có nhận thức sai lầm cho rằng, mô hình nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong kháng chiến đã lỗi thời, xa lạ với điều kiện xây dựng quân đội trong thời bình, đất nước phát triển kinh tế thị trường. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tất yếu nảy sinh những vấn đề mới về định hướng giá trị nhân cách. Mặc dù vậy, cần phải khẳng định rằng, những chiến công trong chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, những thành tựu trong xây dựng, những truyền thống của quân đội có được là do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng nhân tố con người, nhân tố chính trị - tinh thần, ưu thế tuyệt đối, cái làm nên sức mạnh vô địch của quân đội ta. Hiện nay, vấn đề đặt ra là phải ra sức kế thừa và phát triển những chuẩn mực giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” lên một tầm cao mới. Trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng vẫn là phẩm chất cơ bản hàng đầu của cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ mới.
Chính vì vậy, xây dựng lòng trung thành của quân đội trong thời kỳ mới là tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật Nhà nước; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, tinh thông kỹ chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế cao cả; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên các địa bàn, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân. Chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét