Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Tại sao phải đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại?


      Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, giai cấp công nhân luôn phải tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình là xoá bỏ  chế độ tư hữu, xoá bỏ áp bức bóc lột, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng loài người. Cùng với quá trình đó, để phong trào tồn tại và phát triển thì giai cấp công nhân và các Đảng cộng sản còn phải tiến hành một cuộc đấu tranh rất gay go và quyết liệt, quyết định sự sống còn của mình với một loại kẻ thù giấu mặt và trá hình, núp dưới bóng chủ nghĩa Mác để chống lại chủ nghĩa Mác và phản bội lại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đó là chủ nghĩa cơ hội, xét lại.
Chủ nghĩa cơ hội xét lại là trào lưu tư tưởng đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin là tàn dư tư tưởng tư sản, tiểu tư sản trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Là sự hi sinh lợi ích cơ bản lâu dài của giai cấp công nhân, của phong trào công nhân vì lợi ích trước mắt của một bộ phận.Thực chất đó là sự đầu hàng trước những trào lưu tư tưởng tư sản và phản bội lại chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa cơ hội, xét lại tồn tại dưới nhiều hình thức biểu hiện: về lý luận, đó là sự triết trung, nguỵ biện sẵn sàng thay đổi quan điểm tư tưởng cơ bản để trục lợi. Về kinh tế, chúng mang tư tưởng thực dụng sẵn sàng đánh đổi cả phong trào vì lợi ích kinh tế trước mắt của một nhóm người. Về hành động, hành động phiêu lưu, lúc tả lúc hữu, lúc thì nóng vội, lúc thì chủ quan từ bỏ mục tiêu cách mạng, thủ đoạn thì tinh vi lắt léo sẵn sàng thoả hiệp với mọi loại trào lưu khi có lợi. Chủ nghĩa cơ hội, xét lại có quá trình hình thành gắn với quá trình đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng tư sản và vô sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa phong trào cộng sản và công nhân quốc tế với các trào lưu phi xã hội chủ nghĩa, các quan điểm sai trái và các hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh này là một quá trình thường xuyên liên tục có những lúc phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phải chịu đựng những hậu quả tai hại do chủ nghĩa cơ hội, xét lại gây lên làm kìm hãm phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa, cản trở sự phát triển của nhân tố cách mạng vô sản, làm chệch hướng sự phát triển của phong trào cách mạng và phá vỡ tính thống nhất của phong trào, cắt xén, bóp méo, xuyên tạc dẫn đến phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê nin trên nhiều phương diện.
Hiện nay trước tình hình chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng thoái trào, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang gặp nhiều khó khăn thử thách, chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động đang điên cuồng chống phá cách mạng, hòng xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, bóp chết phong trào cách mạng thế giới. Đây là cơ hội cho chủ nghĩa cơ hội, xét lại ngóc đầu dậy chống phá phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và đó cũng là điều kiện để chúng ta nhận rõ bộ mặt nham hiểm xảo quyệt và những âm mưu thủ đoạn thâm độc của chủ nghĩa cơ hội, xét lại được biểu hiện rất phong phú để chống phá Đảng, chống phá chủ nghĩa xã hội.
Đối với cách mạng Việt Nam trong thời gian hiện nay mặc dù chủ nghĩa cơ hội xét lại với những biểu hiện chưa rõ nét nhưng những phần tử cơ hội xét lại luôn cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước, các thế lực phản động quốc tế và chủ nghĩa đế quốc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đòi đa nguyên về chính trị, đa Đảng đối lập, đòi từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Phủ nhận thành quả cách mạng mà toàn Đảng toàn dân ta đã đạt được trong 87 năm từ khi có Đảng lãnh đạo cách mạng. Cùng với nó hiện nay trước sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ đảng viên có chức, có quyền trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước, thực trạng tham nhũng đang hoành hành và những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của chúng ta cũng là những thuận lợi cho những phần tử cơ hội xét lại tiếp tục ngóc đầu dậy chống phá công cuộc đổi mới, xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, nhất là vào dịp đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII .Vì vậy chúng ta phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cơ hội, xét lại đây không những là vấn đề mang tính quy luật trong sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mà còn là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng cộng sản, phong trào công nhân thế giới nói chung và Đảng ta, cách mạng Việt Nam nói riêng. Do đó nghiên cứu tập trung làm rõ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó liên hệ với cách mạng Việt Nam hiện nay để xây dựng Đảng ta vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của những phần tử cơ hội, xét lại cấu kết với các lực lượng phản động trong và ngoài nước tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét