Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

TRUNG THÀNH VỚI NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG TA LÀ CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ QUÂN ĐỘI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ, SÁNG TẠO


Lịch sử 73 năm xây dựng, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định, những chiến công oanh liệt và thành tích to lớn mà quân đội đạt được luôn gắn liền với học thuyết quân sự Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Đảng ta, Quân đội ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện và sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định chỉ có trên cơ sở trung thành, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng thì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở nước ta mới đi đến thắng lợi cuối cùng.
Xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; tư tưởng lấy dân làm gốc; về mối quan hệ giữa con người và vũ khí; về sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến tranh; vai trò sức mạnh của chính trị - tinh thần trong chiến tranh… Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, Quân đội ta triệt để vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật, biện chứng vào xem xét, nhận định đánh giá phương thức tiến hành chiến tranh, sự vận động chuyển hóa thế và lực trong chiến tranh; xem xét mục tiêu, thủ đoạn hoạt động quân sự, không gian và thời gian chiến tranh trong từng chiến dịch, từng trận đánh. Trên cơ sở đó, Quân đội ra đã xây dựng được sức mạnh chiến đấu tổng hợp trong chiến tranh; xây dựng, phát triển nghệ thuật tác chiến, sáng tạo ra những cách đánh độc đáo để giành thắng lợi.
Thực tiễn trong chiến tranh giải phóng dân tộc, mặc dù so sánh về tiềm lực kinh tế, quân sự của Quân đội ta luôn thấp hơn nhiều lần so với quân đội Pháp và quân đội Mỹ; nhưng vận dụng các quan điểm, tư tưởng quân sự của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Quân đội ra đã xây dựng, phát triển nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc lên tầm cao mới. Đã xây dựng được sức mạnh chiến đấu tổng hợp, phát huy vai trò sáng tạo của con người; biết tạo thời cơ, chớp thời cơ; biết tổ chức lực lượng, chuyển hóa thế trận, với những cách đánh độc đáo, sáng tạo… Quân đội ta đã đánh bại quân đội hùng mạnh của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành được những chiến thắng vĩ đại, càng chiến đấu càng trưởng thành. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, trung thành với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, quan điểm về sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc, về vai trò nhân tố con người trong chiến tranh… Quân đội ta đã phát triển nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong điều kiện tác chiến mới; tổ chức xây dựng các khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng các phương án tác chiến mới, với cách đánh mới; xây dựng sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, bảo đẩm cho quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét