Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

HỌC THUYẾT MÁC -LÊNIN VỀ QUÂN ĐỘI KIỂU MỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN


Học thuyết về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân là di sản lý luận, một cống hiến vô cùng quý giá của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, trong tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội để bảo vệ và xây dựng xã hội mới. C.Mác và Ph.Ăngghen đã đem đến cho lý luận về bạo lực một tinh thần mới, thực sự khoa học, đặt nền móng cho sự ra đời học thuyết về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Các ông khẳng định vai trò to lớn của bạo lực khi nó phục vụ cho mục đích cải tạo xã hội bằng cách mạng và do giai cấp tiên tiến sử dụng để trấn áp sự chống đối của thế lực phản động. Bạo lực là công cụ mà sự vận động xã hội dùng để tự mở đường cho mình và "đập tan những hình thức cứng đờ hóa đá". Ph.Ăngghen nhấn mạnh: “Nhưng bạo lực còn đóng vai trò khác trong lịch sử, vai trò cách mạng, nói theo Mác, bạo lực còn là bà đỡ cho một xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới”. Giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu xã hội cũ, tư bản chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới, tất yếu phải sử dụng bạo lực cách mạng với nhiều hình thức khác nhau.
Trên cơ sở lý luận về bạo lực, C.Mác và Ph.Ăngghen đã tạo nên bước ngoặt cách mạng trong lý luận về chiến tranh và quân đội. Các ông đã luận giải khoa học những vấn đề cơ bản về nguồn gốc, bản chất, tính chất của quân đội; phê phán kịch liệt lý luận của các nhà tư tưởng của giai cấp bóc lột về quân đội. Các ông cho rằng, quân đội là một hiện tượng xã hội lịch sử xuất hiện và tồn tại gắn liền với sự xuất hiện và tồn tại của giai cấp và nhà nước; quân đội là một tập đoàn người vũ trang có tổ chức, do nhà nước xây dựng và dùng vào cuộc chiến tranh tấn công hay phòng ngự. Lý luận về chiến tranh và quân đội là sự tiếp tục và cụ thể hóa lý luận về bạo lực trong điều kiện chiến tranh và trong xây dựng, tổ chức công cụ bạo lực chủ yếu trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc.
Những tư tưởng cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen về bạo lực, về chiến tranh và quân đội đã trở thành những luận điểm gốc nền tảng, mà sau này, V.I.Lênin đã phát triển sáng tạo trong điều kiện lịch sử mới, hình thành và hoàn chỉnh học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội, học thuyết Mác - Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét