Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

HIẾU VỚI DÂN LÀ NỘI DUNG CƠ BẢN, ĐẶC SẮC TRONG BẢN CHẤT CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Hiếu với dân là một nội dung cơ bản, đặc sắc, đồng thời là chất keo kết dính bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc thành một hệ thống thống nhất, bền vững trong bản chất cách mạng của quân đội ta. Do những hoàn cảnh lịch sử cụ thể của dân tộc quy định, đại đa số quân nhân trong quân đội ta, trước kia cũng như hiện nay, đều chủ yếu là con em của các tầng lớp nhân dân lao động thuộc đủ mọi thành phần dân tộc. Đó thực sự là một “quân đội nhân dân, do dân đẻ ra” và nhân dân “là cha mẹ của bộ đội” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của thuật ngữ này.
Gắn bó máu thịt với nhân dân là một đặc trưng, bản chất nổi bật của quân đội ta, tạo nguồn sức mạnh vô tận cho quân đội ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nặng nề, phức tạp nhất của cách mạng. Đó cũng là ưu thế tuyệt đối của quân đội ta so với bất kỳ kẻ thù nào dù chúng giàu có, to lớn, hung bạo và xảo quyệt đến mức độ nào. Kế thừa những phẩm chất quý báu của nhân dân, của dân tộc Việt Nam anh hùng đã được hun đúc qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, quân đội ta sống trong tình thương yêu đùm bọc, nuôi dưỡng, giúp đỡ, nhường cơm sẻ áo của nhân dân, hoạt động dựa trên nền tảng sức mạnh vô địch của nhân dân, đồng thời là lực lượng nòng cốt của thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng xung kích trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước, đoàn kết gắn bó, tôn trọng thương yêu, giúp đỡ nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn lực lượng vũ trang: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không còn lợi ích nào khác”. Người còn chỉ rõ: dân như nước, quân như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân, mình đánh giặc là vì dân, nhưng không phải “cứu tinh” của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân.
Tư tưởng xây dựng một quân đội vì dân, mặc dù có nguồn gốc sâu xa từ tư tưởng thân dân trong truyền thống xây dựng quân đội của các nhà nước phong kiến Việt Nam yêu nước, nhưng đã được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên một tầm cao mới về chất. Bởi, khái niệm “Dân”, “Nhân dân” trong các mệnh đề “Quân đội nhân dân”, “Quân đội của dân, do dân, vì dân” là toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo, trừ những kẻ chủ tâm phản bội, làm tay sai cho đế quốc, đi ngược lại quyền lợi, nguyện vọng và con đường phát triển mà cả dân tộc đã lựa chọn.
Nói cách khác, theo quan điểm của Đảng ta luôn có sự thống nhất chặt chẽ giữa quan điểm giai cấp và quan điểm dân tộc, giữa tính khoa học và tính nhân văn trong bản chất cách mạng của quân đội ta. Chính vì thế, chính trị cao nhất của quân đội cách mạng, cũng như mục tiêu cao nhất của xây dựng quân đội cách mạng về chính trị là ở tính nhân dân thực sự của quân đội, là ở việc xây dựng một quân đội thực sự của dân, do dân, vì dân.
Quân đội ta là quân đội của dân, là một bộ phận của nhân dân, liên hệ máu thịt với nhân dân, do đó, luôn được nhân dân chở che, thương yêu, đùm bọc. Chính vì quân đội ta luôn được giáo dục, rèn luyện theo tiêu chí quân đội của dân, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ không những phải là biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất của người quân nhân cách mạng, mà còn là sự hội tụ của những phẩm chất thân thương nhất của những người con ưu tú luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, với cả cộng đồng dân tộc. Một quân đội như thế cũng đồng thời là một quân đội do dân. Đó là một quân đội ra đời và lớn lên bởi sự giáo dưỡng của nhân dân và chỉ còn như vậy khi biết dựa vào dân, biết quý trọng sự ưu ái của nhân dân.
Trong tâm thức của nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là con em thân thiết, ruột thịt như trong gia đình; mặt khác người quân nhân cách mạng thực sự coi nhân dân như cha mẹ của họ. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta luôn ghi lòng tạc dạ, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân đền đáp công ơn của nhân dân sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ bộ đội, cùng bộ đội sống, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Chính trị viên phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bộ đội. Muốn như thế thì phải đốc thúc bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh giặc”. Người còn chỉ rõ: “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ”.
Chính vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải báo đáp công ơn giáo dưỡng của nhân dân như báo đáp công ơn của cha mẹ mình. Để thực sự vì dân, họ chẳng những “không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân” mà còn phải “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, dám xả thân “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Và đó cũng là lý do vì sao, đối với nhân dân, quân đội ta phải thật sự tận hiếu, thực sự là đầy tớ và công bộc, luôn phụng sự và đáp đền, kính trọng và lễ phép, ân cần và tử tế như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta là quân đội nhân dân vì lý do như vậy, nói quân đội ta hiếu với dân cũng chính vì như thế.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét