Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG XÂY DƯNG QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC


Các hoạt động huấn luyện quân sự, chính trị, chiến đấu, công tác, các mối quan hệ chính trị - xã hội đều dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng trong quá trình xây dựng quân đội nói chung, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị nói riêng.  
Bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện trong lời tuyên dương công trạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó vừa là bản chất, đồng thời cũng là truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong 70 năm qua quân đội ta đã luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, tô thắm truyền thống anh hùng của quân đội, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, việc xây dựng xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cũng đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức gay gắt đã và đang tác động đến xây dựng quân đội, trước hết là xây dựng quân đội về chính trị, đó là:
- Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, những khó khăn, thách thức đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã và đang tác động đến lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội.
- Các cuộc chiến tranh công nghệ cao do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành chống các quốc gia độc lập có chủ quyền những năm qua đã và đang tác động đến lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, cách đánh của ta, vào sức mạnh chiến đấu của quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
- Những tiêu cực và tệ nạn xã hội, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp… đã và đang tác động đến lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng, vào tương lai, tiền đồ của dân tộc, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tưởng, lý luận của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thành tựu của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới, đòi “phi chính trị hóa” quân đội ta…đã và đang tác động đến lòng tin của cán bộ, chiến sĩ vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước, với nhân dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội.
- Các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội còn nhiều hạn chế, bất cập, đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn, thiếu thốn đã và đang tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, động cơ phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Những khó khăn, thách thức trên đây sẽ còn tác động đến xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta trong những năm tới. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét