Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Tiếp tục củng cố, bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội ta với nhân dân trong tình hình mới


Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, tìm mọi cách chia rẽ quân đội với các tổ chức trong bộ máy Nhà nước, từng đơn vị với các địa phương. Chúng tung ra những luận điệu cho rằng quân đội chỉ có nhiệm vụ cầm súng chiến đấu, vì thế quân đội không nên và không bao giờ can dự vào công việc nội tình của đất nước. Thực chất các luận điệu của kẻ địch hòng phủ nhận các chức năng cơ bản của quân đội, biến quân đội ta trở thành quân đội nhà nghề theo kiểu quân đội tư sản. Sâu xa hơn là chúng muốn hạ thấp vị thế chính trị - xã hội của quân đội ta, lợi dụng khuyết điểm của một số cán bộ, chiến sĩ về quan hệ đoàn kết quân dân để gây chia rẽ, tạo mối bất hòa sâu sắc giữa quân đội với nhân dân.
Hơn lúc nào hết, trong tình hình mới chúng ta càng cần phải khắc sâu hơn nữa lời chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân với dân nh­ư cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau", tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Để tiếp tục củng cố, bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân, tô đậm hơn nữa tính nhân dân của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, các đơn vị quân đội cần thực hiện tốt những nội dung sau:
Thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để làm được điều này thì vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng và củng cố tổ chức đảng các cấp vững mạnh, đặc biệt coi trong các tổ chức cơ sở. Các tổ chức đảng trong quân đội không chỉ là tổ chức lãnh đạo mà còn là lực lượng trực tiếp chiến đấu chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực. Các thế lực thù địch luôn coi các tổ chức đảng trong quân đội ta là mục tiêu trọng điểm chống phá. Chúng cho rằng, muốn "phi chính trị hoá" quân đội thì vấn đề đầu tiên là phải loại trừ được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Do đó, để tăng cường khả năng đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta phải thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, làm cho các tổ chức đảng trở thành những pháo đài vững chắc, là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, chiến sĩ. Cần “Coi trọng nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan đơn vị”. 
Mặt quan trọng khác, phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Việc thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục nêu trên đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng quân đội, nhất là chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện giáo dục chính tri, gắn giáo dục chính trị với quản lý, giải quyết tư tưởng. Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phải gắn sát vào nhiệm vụ chính trị của từng loại hình đơn vị, sát với từng lớp đối tượng, tránh chung chung.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đội quân công tác ở thời kỳ mới. Cần tập trung đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về bản chất, truyền thống, các chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta, nhất là chức năng đội quân công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới. Quá trình quán triệt và tổ chức cho bộ đội học tập cần phân tích thật sâu, làm cho bộ đội hiểu thật rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, tư tưởng chỉ đạo và các chủ trương, giải pháp chủ yếu để đổi mới tăng cường công tác dân vận của quân đội hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét