Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất và tay nghề khi tham gia vào quá trình hội nhập khu vực, quốc tế và xu thế toàn cầu hoá đòi hỏi chúng ta phải quán triệt và thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu và một số những giải pháp cơ bản sau đây.
 Phương hướng chung: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh toàn diện đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế giới.
Mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá của dân tộc; nhậy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giải pháp cơ bản xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình hội  nhập  quốc tế và xu thế toàn cầu hóa
Một là, Đảng, Nhà nước cần xây dựng chiến lược tổng thể, toàn diện về phát triển giai cấp công nhân.
Hai là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá giai cấp công nhân.
Ba là, quan tâm  bối dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân.

Bốn là, giai cấp công nhân tự nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm giai cấp, trách nhiệm với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người công nhân thời đại mới. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét