Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.
Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Thực tiễn xây dựng quân đội ta trong 70 năm qua đã khẳng định rằng, thời gian nào, giai đoạn nào có hiện tượng buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thì  khi ấy, giai đoạn ấy tình hình trong quân đội sẽ diễn biến phức tạp, làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, để xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội của quân đội đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Hiện nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện  Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị, khóa IX “ Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đặc biệt là chăm lo xây dựng đội chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong quân đội vững mạnh; nâng cao hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị, làm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội, làm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được củng cố, tăng cường từ cơ sở.
Hai là, đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội, nâng cao trình độ giác ngộ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ.
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của Đảng, đồng thời cũng là hệ tư tưởng của quân đội, là nội dung cơ bản nhất trong bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay để tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với hoạt động của mọi tổ chức, mọi lực lượng, nhằm làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ trong quân đội, thông qua đó để nâng cao trình độ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội.
Ba là, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh. 
Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quân đội chịu trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt đơn vị thuộc quyền. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý của tổ chức chỉ huy các cấp các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Phụ nữ trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, động viên mọi đoàn viên, hội viên  thực hiện thắng lới mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tham gia công tác xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Do đó, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng trong quân đội vững mạnh tác động trực tiếp đến xây dựng, củng cố bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. 
Bốn là, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”trong quân đội.
Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng, là yêu cầu khách quan kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta. Nếu không làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, ngăn chặn được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội thì khó có thể xây dựng được bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, ính dân tộc, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, các lực lượng trong quân đội cần đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù ịch, kịp thời ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội. Trước ết, cần tổ chức tốt đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng để vạch trần bản chất phản động về chính trị, phản khoa học các luận điệu đòi “phi chính trị” hóa quân đội ta của các thế lực thù địch. Đồng thời, đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền đối với mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nắm chắc nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mắc mưu của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không để lây lan trong xã hội và trong quân đội.
Xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội là vấn đề đặc biệt hệ trọng đối với xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là nhiệm vụ hết khó khăn, phức tạp, lâu dài, gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta. Vì vây, thực hiện tốt những giải pháp trên sẽ góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới./.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét