Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

BẢO ĐẢM CƠ SỞ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT HUY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

     Tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định, vấn đề cơ bản để bảo đảm phát huy sức mạnh của khối ĐĐKTDT do Đảng lãnh đạo là kết hợp và giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích của các giai tầng, thành phần xã hội. Bởi vì, sức mạnh ĐĐKTDT chỉ có thể được xây dựng và phát huy trên cơ sở hiện thực của việc kết hợp đúng đắn và giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các cộng đồng xã hội khác. Từ đó, Đảng ta đã phát huy được đầy đủ tiềm năng, nguồn lực và sức mạnh của mọi thành phần xã hội, của mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước vào công cuộc phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới”.
     Khối ĐĐKTDT nước ta dựa trên nền tảng vững chắc của khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, giữa các dân tộc, các giai cấp, tôn giáo, các thành phần xã hội vì mục tiêu lợi ích căn bản là: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Việc kết hợp đúng đắn các lợi ích, giải quyết hài hòa các nhu cầu và lợi ích của các chủ thể sẽ tạo nên động lực cơ bản cho sự liên minh và phát triển xã hội. Trên cơ sở tiếp tục khẳng định mục tiêu chung đó, Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc. Quan điểm này thể hiện thái độ nghiêm túc, rõ ràng, nhất quán của Đảng ta trong xây dựng và phát huy sức mạnh ĐĐKTDT hiện nay, xóa bỏ những nghi ngờ, định kiến của nhiều người, những quan điểm xuyên tạc chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đó chính là sự bổ sung, làm sáng rõ quan điểm, đường lối ĐĐKTDT của Đảng ta hiện nay, thể hiện tinh thần lắng nghe, đối thoại chân thành, rộng mở của Đảng để đặt lên trên hết lợi ích quốc gia - dân tộc vì mục tiêu chung. Thực tế, có một bộ phận người Việt Nam ở trong và ngoài nước vẫn còn những quan điểm khác với chúng ta. Song họ cũng là “con Lạc cháu Hồng”, có tinh thần và tình cảm nhất định với quốc gia dân tộc. Vì vậy, đây là quan điểm và chính sách cởi mở, mềm dẻo của Đảng và Nhà nước ta sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi cho họ góp phần xây dựng đất nước.
     Một điểm mới quan trọng trong văn kiện Đại hội XII là Đảng ta coi tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước để tạo sinh lực mới của khối ĐĐKTDT. Bởi việc xây dựng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng, là cội nguồn sức mạnh của Đảng ta. Từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm của 30 năm đổi mới, Đảng rút ra bài học lớn: phải luôn luôn lấy “dân là gốc”. Đảng lãnh đạo nhân dân thông qua Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một mặt, Đảng và Nhà nước lãnh đạo, tổ chức toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý nhà nước; mặt khác, luôn chăm lo đến lợi ích, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính điều đó làm cho nhân dân tin yêu Đảng, tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tạo nên sự hòa hợp ý Đảng lòng dân, tạo ra sinh lực mới của khối ĐĐKTDT, phát huy tốt hơn nữa sức mạnh ĐĐKTDT. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét