Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, NGUỒN GỐC TRƯỞNG THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

                                                      

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Tổng kết lịch sử quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, trong cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đây là một luận điểm cực kỳ quan trọng, được tổng kết từ thực tiễn phong phú, sinh động qua gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Đảng; là sự khẳng định nguồn gốc sâu xa về mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối.
Lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”­. Truyền thống đó phản ánh sâu sắc lòng trung thành của Quân đội với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quân đội trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân được phản ánh trên nhiều nội dung, trong đó trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cốt lõi, được khẳng định là nguồn gốc chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta.
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, chưa một học thuyết chính trị - xã hội nào có tính khoa học, cách mạng, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc như chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin giải đáp được những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống của con người và xã hội đặt ra. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra quy luật khách quan sự vận động, phát triển của xã hội loài người là một quá trình lịch sử tự nhiên; chỉ ra sự tất yếu diệt vong không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; đồng thời chỉ ra mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, địa vị chính trị của giai cấp công nhân trong lịch sử. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản, là cơ sở khoa học dẫn đường cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi chế độ áp bức, bóc lột, bất công đi đến thắng lợi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu, nắm bắt sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta và kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam…soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản to lớn của Đảng và dân tộc ta” ­. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống hiện thực, trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường, dẫn lối cho Đảng, cho giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Thực tiễn lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rõ sự trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguồn gốc trưởng thành và chiến thắng của Quân đội ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét