Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Tính tất yếu giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt Nam


Thực tiễn lịch sử 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh rằng, để xây dựng, củng cố tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Bởi lẽ, Đảng là người trực tiếp quyết định đường lối nhiệm vụ chính trị, quân sự; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập bộ máy tổ chức và không ngừng cải tiến bộ máy tổ chức lãnh đạo, chỉ huy quân đội từ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các đơn vị cơ sở trong toàn quân để bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Do đó mà bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội không ngừng được củng cố tăng cường.
Nội dung yêu cầu này đòi hỏi, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51/NQ - TW của Bộ Chính trị, khoá IX “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị, và Nghị quyết 513/NQ - ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương). Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, làm cho công tác đảng, công tác chính trị trở thành “linh hồn, mạch sống của quân đội”. Xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng ở các đơn vị cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và có hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ và chất lượng cao, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ, về đạo đức và lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tính đảng cao, đoàn kết tốt, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao, có tác phong làm việc khoa học và phong cách dân chủ, gần gũi quần chúng và được tín nhiệm, bảo đảm sự vững vàng và tin cậy về chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng vững chắc nền tảng chính trị - xã hội của quân đội.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét