Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH


Công tác cán bộ trong quân đội đã luôn quán triệt sâu sắc những nguyên tắc, quan điểm cơ bản, mục tiêu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của quân đội trong tất cả các khâu của công tác cán bộ: quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ; chính sách cán bộ v.v..
Các vấn đề có tính nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, tuyển chọn cán bộ…đều do tập thể cấp uỷ (thường vụ) quyết định; xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ tổ chức, thực trạng đội ngũ cán bộ, dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ để có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng một cách chủ động; công tác cán bộ phải chủ động đi trước một bước, dự báo chiều hướng phát triển, những thời cơ và thách thức để chuẩn bị cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong các thời kỳ cách mạng,…do Đảng xác định đã được Đảng bộ Quân đội quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc.
Công tác cán bộ trong quân đội cũng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ và giải quyết đúng mối quan hệ giữa đức và tài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về phẩm chất và năng lực, đồng thời mạnh dạn đề bạt, sử dụng cán bộ trẻ đã trưởng thành trong chiến đấu, tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, kế tiếp, trẻ hoá đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.
Trong công tác quy hoạch cán bộ, đã có kế hoạch, biện pháp chủ động tạo nguồn, tập trung vào cán bộ chủ trì quân sự, chính trị cấp chiến dịch, chiến lược, cán bộ khoa học, chuyên gia đầu ngành. Đã thực hiện tốt đào tạo ngắn hạn trong chiến tranh để đáp ứng yêu cầu của chiến trường, đồng thời mở các lớp đào tạo dài hạn theo hướng cơ bản, toàn diện với tỷ lệ thích hợp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã vận dụng nhiều hình thức, biện pháp: tại trường, tại chức, rèn luyện trong thực tế chiến đấu, công tác, thông qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào trong đơn vị, các tổng kết kinh nghiệm công tác, chiến đấu, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới v.v..
Đồng thời, công tác cán bộ trong quân đội đã gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với củng cố kiện toàn cấp uỷ; gắn việc tạo nguồn, quy hoạch cán bộ với việc đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ thành một quá trình liên tục; việc bố trí và sử dụng cán bộ đã bảo đảm đúng tiêu chuẩn, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trưởng, bổ nhiệm cán bộ đúng lúc, giao việc đúng tầm; thực hiện tốt việc phân cấp, quản lý toàn diện cán bộ, chú trọng kiểm tra công việc và qua công việc để quản lý, đánh giá cán bộ, thực hiện tốt vấn đề có tính nguyên tắc là bất kỳ cán bộ nào cũng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng.
Mặt khác, công tác cán bộ trong quân đội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chính sách cán bộ của Đảng. Chính sách cán bộ trong quân đội đã không ngừng được đổi mới và từng bước hoàn thiện, thực hiện thống nhất với chính sách cán bộ của Đảng; bảo đảm được giữa sự khuyến khích vật chất đi đôi với xây dựng lý tưởng và động viên tinh thần, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm công bằng. Chính sách đối với cán bộ không chỉ dừng lại ở tiền lương mà đã đi vào nhiều mặt, nhiều mối quan hệ, không chỉ chăm lo bảo đảm vật chất cho bản thân cán bộ mà còn chăm lo cho cả hậu phương cán bộ, quan tâm thỏa đáng đến cán bộ quân đội lão thành có công lao với cách mạng, với quân đội, những cán bộ hưu trí và chuyển ra ngoài quân đội.
Đặc biệt, quân đội ta đã xây dựng được một hệ thống cơ quan cán bộ với một đội ngũ những người làm công tác cán bộ chuyên trách có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, công tâm, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có kiến thức và trình độ nghiên cứu tổng kết, có năng lực tham mưu, đề xuất, phát hiện, có kinh nghiệm công tác, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học. Đã xây dựng được các quy chế, quy định, xác định quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa cơ quan cán bộ và cơ quan làm công tác xây dựng Đảng, khắc phục dần tình trạng khép kín công tác trong từng ngành, từng cơ quan.
Nhờ vậy, quân đội đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, chất lượng tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, tận tuỵ trong công tác, bảo đảm quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét