Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO GIẢI QUYẾT TỐT CÁC MỐI QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA QUÂN ĐỘI


Các mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, với nhân dân, quan hệ trong nội bộ quân đội,…là những mối quan hệ cơ bản biểu hiện sâu sắc chính trị của quân đội, quy định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội.
Trong hơn bảy 70 qua, quân đội ta đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, chấp hành triệt để sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, mọi hoạt động xây dựng và chiến đấu của quân đội luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch đối lập sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với quân đội; bảo đảm quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và được nhân dân tin yêu.
Quân đội nhân dân Việt Nam đã đoàn kết chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức xã hội khác. Chính nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc, chở che của nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu, hy sinh, học tập, rèn luyện và công tác của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội ta, mà hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được in đậm, lưu giữ trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng thời, trong bảy mươi năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân, luôn vì nhân dân quên mình và tận hiếu với dân vì dân là gốc của nước. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân thực sự là nguồn sức mạnh vô tận của Quân đội nhân dân Việt Nam. Gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, quân với dân một ý chí, là bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta.
Cùng với việc giải quyết tốt các mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, với nhân dân, chúng ta còn giải quyết tốt quan hệ trong nội bộ quân đội, trong đó tình đồng chí, đồng đội là điểm hội tụ và luôn tỏa sáng. Tình đồng chí, đồng đội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vừa là thuộc tính bản chất của quân đội cách mạng, vừa là một trong những cơ sở tạo nên sức mạnh của quân đội; một giá trị đạo đức cao đẹp mang ý nghĩa xã hội - chính trị sâu sắc, thấm đượm tính nhân văn, chứa chan tình yêu thương con người. Khó có thể tìm thấy ở đâu tình cảm đồng chí, đồng đội sâu sắc, trong sáng như tập thể quân nhân, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, ác liệt. Tình thương yêu đồng chí, đồng đội được tôi luyện, thiết lập vững chắc trong Quân đội nhân dân Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trở thành một phẩm chất cao đẹp, hình ảnh vừa cao quý, vừa gần gũi, thân thương, thiêng liêng không thể phai mờ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ “Bộ đội Cụ Hồ”, là một trong những nhân tố “gốc” cấu thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân đội ta. 

Phẩm chất cao đẹp đó của “Bộ đội Cụ Hồ” là: Đoàn kết gắn bó chặt chẽ keo sơn với nhau như ruột thịt trong “lúc thường cũng như lúc ra trận”; luôn “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”; luôn đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, xẻ bùi, nhường cơm xẻ áo, nhận khó khăn về mình, nhường thuận lợi cho đồng đội, chia sẻ cho nhau những nỗi vui buồn; thẳng thắn, trung thực; không làm ngơ trước những thiếu sót, khuyết điểm trong thái độ, hành vi của đồng đội; biết ngăn đồng chí, đồng đội không làm những việc sai trái, giả đối; biết giữ nguyên tắc với mình và những người xung quanh, trong việc lớn cũng như việc nhỏ; không dung hoà với những biểu hiện vô đạo đức, thói kẻ cả, kiêu ngạo…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét