Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử. Cương lĩnh (bổ sung phát triển) năm 2011 của Đảng, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước và nhiều văn kiện các Đại hội Đảng đã khẳng định "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động". Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng internet và một số ấn phẩm in, tán phát những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mang tính cấp bách, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của chế độ, của dân tộc ta. Vì lý do thứ nhất là, từ vai trò quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Thứ hai, thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề rất mới đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để nó thực sự theo kịp đòi hỏi của cuộc sống mới, công cuộc xây dựng xã hội mới. Thứ ba, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch điên cuồng tiến công chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho Đảng ta “biến chất” chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Nhận diện và đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái không chỉ là trách nhiệm của Đảng ta mà cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi nhà khoa học và mỗi giảng viên làm công tác giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam đối với nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ bản chất cách mạng, khoa học và vận dụng sáng tạo của các nguyên lý cách mạng vào thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức để bảo đảm ngang tầm với yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội để đạt nhiều thành tựu trên thực tế. Đồng thời, từ thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta trước đây và trong gần 30 năm đổi mới để bổ sung, phát triển các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội cho phù hợp với điều kiện mới. Tăng cường giáo dục chính trị xã hội cho cán bộ, đảng viên và cho công nhân có chiến lược vũ trang tư tưởng cho toàn dân để phòng chống đòn phản công của các thế lực thù địch muốn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ nhân dân ta. Trực tiếp lãnh đạo và tập hợp các lượng xã hội tham gia cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận vạch trần mục đích chính trị và bản chất phản khoa học và vô hiệu hóa những luận điểm sai trái để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét