Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG QUÂN ĐỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA QUÂN ĐỘI TA


Là một bộ phận của đội ngũ cán bộ quân đội, đội ngũ trí thức quân đội là một lực lượng nòng cốt trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta. Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy khóa X xác định: “Đội ngũ trí thức trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là lực lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đội ngũ trí thức quân đội có vai trò nòng cốt, trực tiếp, rất quan trọng trong xây dựng quân đội về chính trị nói chung, xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc nói riêng.
Sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, sẽ không có kết quả mong muốn, nếu không có đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ trí thức quân đội ngang tầm và không phát huy tốt vai trò của đội ngũ này trong thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị. Vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức quân đội trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc thể hiện ở chỗ: thứ nhất, là lực lượng chủ yếu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của sự nghiệp xây dựng quân đội về chính trị, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, chỉ huy quân đội xác định chủ trương, giải pháp thực hiện sự nghiệp ấy; thứ hai, là lực lượng nòng cốt trong việc quán triệt, truyền bá, phổ biến, giáo dục trong toàn quân, toàn dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng quân đội về chính trị nói riêng; thứ ba, là lực lượng quan trọng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng quân đội về chính trị trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh; thứ tư, là lực lượng phát hiện những mâu thuẫn, những vấn đề mới nảy sinh và những yêu cầu mới đối với xây dựng quân đội về chính trị, nhất là bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc trong từng thời kỳ cách mạng, từ đó đề xuất chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng quân đội về chính trị cho phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ.
Mặt khác, đời sống văn hóa tinh thần trở thành nhu cầu thường xuyên, không thể thiếu trong môi trường và hoạt động quân sự. Đội ngũ trí thức quân đội trong lĩnh vực này có vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa đường lối văn hoá của Đảng vào đời sống bộ đội, “sáng tạo những công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật” phục vụ quân đội và xã hội. Hoạt động tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật có tác dụng to lớn, góp phần làm cho chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giá trị văn hóa dân tộc thấm đậm vào nhân cách bộ đội, hình thành văn hoá quân sự Việt Nam - văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc. Đó chính là cơ sở, nền tảng để trên đó xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.
Thực tiễn 73 năm xây dựng quân đội về chính trị cho thấy, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội là ở đội ngũ cán bộ. Nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để thực hiện tốt các yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của quân đội trong thời kỳ mới, cần tiến hành tích cực, đồng bộ các giải pháp cả về tư tưởng, tổ chức, chính sách; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; trong đó trực tiếp, quyết định nhất là vai trò của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhất là tổ chức cơ sở đảng đối với công tác cán bộ. Trong đó, cần quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương Về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh; có kiến thức, năng lực toàn diện, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội thời kỳ mới./.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét