Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

VAI TRÒ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG 73 NĂM XÂY DỰNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TÍNH NHÂN DÂN, TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI


Lịch sử xây dựng và phát triển quân đội cho thấy, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng quân đội về chính trị, trong đó vấn đề cốt lõi là xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc. Xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta, thực chất là củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đó là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, bất biến để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nguyên tắc này là vai trò của đội ngũ cán bộ. Thực tiễn cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, đội ngũ cán bộ luôn là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong 73 năm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.

Ở nước ta, cán bộ bao giờ cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cán bộ và đội ngũ cán bộ là vấn đề liên quan đến vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát triển của dân tộc, là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. Đội ngũ cán bộ là chủ thể tham gia xây dựng chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong từng thời kỳ cách mạng, trong đó đường lối quân sự, quốc phòng với vấn đề cốt lõi là xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân là một bộ phận cấu thành. Đồng thời đội ngũ cán bộ còn là các chủ thể giữ vai trò lãnh đạo, tổ chức và quản lý các tổ chức, lực lượng trong hệ thống chính trị thực hiện chiến lược đó. Thực tiễn cách mạng nước ta chỉ ra rằng, khi đã có đường lối, chính sách đúng thì “thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, bởi lẽ “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”; vì thế “nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Thực tiễn đó là minh chứng khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Sự thật là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trong đó xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, nhất là xây dựng bản chất của quân đội là vấn đề then chốt, đều do đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham gia đề xuất; đồng thời đội ngũ cán bộ còn giữ vai trò trực tiếp tổ chức quán triệt và thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, xây dựng quân đội về chính trị và về mọi mặt. Đường lối, chính sách của Đảng đúng hay sai, thực hiện thành công hay thất bại đều phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ cán bộ.
Lịch sử 73 năm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, đội ngũ cán bộ luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức khác trong quân đội, là lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Sức mạnh của quân đội ta trước hết là do sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ quân đội. Chính sự thống nhất về ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ làm cho sự thống nhất về ý chí và hành động của cả quân đội được nhân lên gấp bội; để quân đội ta không những là công cụ bạo lực sắc bén, mà còn là lực lượng chính trị trung thành tin cậy của Đảng, một trụ cột vững chắc của Nhà nước để bảo vệ chế độ.
Trong 73 năm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội, đội ngũ cán bộ đã góp phần tạo ra chất lượng cơ bản, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, thực sự là nhân tố bảo đảm định hướng chính trị, sự kiên định vững vàng của quân đội, là nguồn lực trực tiếp tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội về chính trị, làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ là sự răn đe đối với các xu hướng chính trị đối lập, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù dịch. Do yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức hoạt động quân sự quy định, mà đội ngũ cán bộ quân đội trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết thống nhất quốc gia; đội ngũ cán bộ quân đội ta còn là biểu tượng của truyền thống quật cường, nhân nghĩa, thuỷ chung được kết tinh từ lịch sử ngàn xưa của dân tộc. Đó chính là yếu tố quy định vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ trong 73 năm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét