Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ SỞ ĐỂ QUÂN ĐỘI NẮM CHẮC ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TÁC


Trong chiến tranh, việc nghiên cứu nắm chắc địch, nắm chắc đối tượng tác chiến có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là cơ sở để đánh giá đúng so sánh lực lượng, có biện pháp đối phó thắng lợi. Việc nghiên cứu đánh giá địch phải đảm bảo khách quan, chính xác mới có biện pháp đối phó hiệu quả, tránh tổn thất, thương vong. Do đó, việc áp dụng các nguyên tắc, phương pháp xem xét, đánh giá về địch, đánh giá đối tượng tác chiến phải khoa học. Chỉ có dựa trên cơ sở phương pháp xem xét biện chứng, duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin mới đảm bảo tính khoa học, đánh giá đúng về địch, về đối tượng tác chiến của Quân đội ta. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, nhờ có phương pháp luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường Quân đội ta luôn đánh giá đúng bản chất hiếu chiến xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bản chất chính trị của chiến tranh xâm lược; âm mưu, thủ đoạn tiến hành chiến tranh của chúng; đánh giá đúng đối tượng tác chiến, so sánh lực lượng, luôn có biện pháp đối phó thắng lợi với mọi tình huống chiến tranh.
Thực tiễn trong cách mạng giải phóng dân tộc, trung thành với lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xem xét, đánh giá bản chất hiếu chiến, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc không bao giờ thay đổi. Vì vậy, ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta đã lãnh đạo quân đội nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với những âm mưu, thủ đoạn xâm lược của các nước đế quốc núp dưới danh nghĩa quân Đồng minh. Đảng ta đã có những sách lược khôn khéo loại bỏ quân đội Tưởng Giới Thạch và quân đội Anh ra khỏi nước ta; nhanh chóng xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, quân đội để đối phó với âm mưu quay trở lại xâm lược nước ra của thực dân Pháp. Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội ta nhận thức đúng bản chất hiếu chiến, xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mục đích tiến hành chiến tranh xâm lược, luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tiến công quân sự của chúng; trên cơ sở đánh giá đúng so sánh lực lượng, biết khoét sâu điểm yếu của địch, tổ chức lực lượng chiến đấu giành thắng lợi.
Trong bối cảnh hiện nay, lợi dụng những khó khăn, nhưng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của tình hình trong nước, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính trị của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đưa nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Thực hiện mục tiêu đó, trong nhiều năm nay, đặc biệt từ sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Đối với quân đội, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội nhằm làm cho quân đội mất định hướng chính trị, mất sức chiến đấu. Các thế lực thù địch hiện nay đang triệt để lợi dụng những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập để tiến hành các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ quân đội phai nhạt mục tiêu , lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Song, với bản chất, truyền thống anh hùng, Quân đội ta vẫn kiên định, vững vàng về chính trị, luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của chúng. Quân đội đã thực sự là lực lượng chính trị, quân sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành một nguyên tắc cơ bản chỉ đạo định hướng mọi hoạt động của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống chiến tranh xẩy ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét