Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET ÂM MƯU "PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI "

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc và được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao… theo phương thức thẩm thấu dần từng bước tạo sự chuyển hóa từ bên trong. “Diễn biến hòa bình” sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, kết hợp với bạo loạn lật đổ can thiệp vũ trang khi có điều kiện thời cơ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi cho chủ nghĩa tư bản mà không cần chiến tranh. Trong đó, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng và đi sâu chống phá nội bộ Đảng cộng sản, chính quyền, chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, phi chính trị hóa quân đội và công an.
Trong tình hình mới, âm mưu phi chính trị hóa quân đội của kẻ thù tuy chưa thể làm ảnh hưởng đến tinh thần, sức chiến đấu của quân đội ta; nhưng sự tồn tại của nó là hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó, những tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, nhất là mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức lối sống của một số ít cán bộ, chiến sỹ trong quân đội ta, dẫn đến “Một số cán bộ, chiến sĩ thiếu yên tâm gắn bó với quân đội, kém cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của địch, làm việc cầm chừng, thiếu chí tiến thủ, có những người phai  nhạt lý tư­ởng, dao động, cá biệt chịu ảnh h­ưởng của quan điểm sai trái, cơ hội. Một số ít biến chất sa đọa, tự do vô kỷ luật, tham nhũng, thu vén cá nhân, quan liêu, quân phiệt, gây tác hại xấu” như trong Nghị quyết 79/ ĐUQSTƯ đã chỉ ra. Do vậy, để đấu tranh làm thất bại chiến lư­ợc “diễn biến hòa bình” đặc biệt là âm mư­u “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, cần làm tốt một số biện pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, th­ường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững trận địa chính trị tư­ tư­ởng cho cán bộ chiến sỹ. Bởi vì, bản lĩnh chính trị của bộ đội ta là yếu tố cơ bản, then chốt tạo nên sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội và từng đơn vị, giữ vai trò định hư­ớng thúc đẩy hành động và hành vi của bộ đội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ rằng: sức mạnh trong hành động của con ng­ười đều bắt nguồn từ một niềm tin vững chắc với bản lĩnh chính trị vững vàng.
Thứ hai, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng mọi ph­ương án chiến đấu, luyện tập thành thạo mọi ph­ương án không để bị bất ngờ khi có tình huống xảy ra. Đây là một trong những biện pháp quan trọng, nhằm bảo đảm cho các đơn vị trong quân đội đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; là biện pháp trực tiếp đánh bại âm m­ưu thủ đoạn của kẻ thù hòng phá hoại quân đội về tổ chức, làm suy giảm khả năng chiến đấu, vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội làm ảnh hư­ởng trực tiếp đến yếu tố chính trị t­ư tư­ởng của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong quân đội ta.
Thứ ba, lãnh đạo, duy trì chặt chẽ công tác quản lý nội bộ, ngăn chặn và đập tan các hoạt động chiến tranh tâm lý, gián điệp, tình báo của các thế lực thù địch. Đây là biện pháp tích cực và hữu hiệu nhằm chống lại có hiệu quả m­ưu đồ hoạt động gián điệp tình báo của chúng. Do đó, nội dung quản lý chính trị nội bộ ở trong từng đơn vị phải toàn diện; đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình” về chính trị t­ư tưởng cần tập trung vào quản lý lập tr­ường quan điểm, thái độ chính trị, các mối quan hệ của từng quân nhân.
Thứ tư, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tổ chức, địa phương, đơn vị bạn trong việc phòng chống “diễn biến hòa bình” về chính trị tư tưởng.
Phòng chống “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kịp thời xử lý có hiệu quả và đúng đắn các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch đối với quân đội ta./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét